Trang bị khóa

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách này liệt kê các trang hiện đang bị khóa. Xem danh sách các tên trang bị khóa không được phép tạo tại Tên trang bị khóa.

Trang bị khóa
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Trang Hết hạn Người dùng khóa Chế độ khóa Lý do
Không rõ Bản mẫu:!71 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Template other441 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Tài liệu bản mẫu/docname290 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Tlx763 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:If1.463 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Hình tượng3.355 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Category other459 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Trang định hướng509 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Cảnh cáo263 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/chữ ký348 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wikiquote:Liên lạc1.323 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:En icon42 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wikiquote:Cộng đồng1.912 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Wikiquote:Thời sự478 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Wikiquote739 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/menu1.142 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/about745 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/Userbox269 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Hộp điều hướng66 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Trang con tài liệu1.438 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Khóa-nửa-phá hoại41 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Khóa bảo vệ688 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Khóa-nửa-vô hạn822 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Pp-template41 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Bản mẫu:Khóa-nửa-tiêu bản47 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Bản mẫu:Pp-protected40 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Pp-move41 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Bản mẫu:Pp-move-vandalism53 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Bản mẫu:Pp-vandalism41 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Bản mẫu:Pp-usertalk56 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Bản mẫu:Pp-meta41 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Bản mẫu:Pp-create42 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Bản mẫu:Chờ chút624 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cb-cấm-3rr2.164 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cb-cấm-tk chỉ phá1.695 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cb-cấm-phá hoại2.106 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cb-cấm-spam2.308 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cb-cấm12.015 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cb-cấm-tên4.935 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cb-cấm-tên vp rõ2.004 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cb-cấm22.010 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cb-cấm31.722 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:Ví dụ~viwikiquote177 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Thảo luận Thành viên:Ví dụ~viwikiquote33 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Thành viên:Example32 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Thảo luận Thành viên:Example32 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn, khóa theo tầng
Không rõ Tập tin:Wiki.pngtrống vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wikiquote:Quy định và hướng dẫn11.215 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Khóa-di chuyển-phá hoại53 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Khóa-đang xem xét614 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối