Xuất trang

Bạn có thể xuất nội dung và lịch sử sửa đổi của một trang hoặc tập hợp trang vào tập tin XML. Những tập tin này cũng có thể được nhập vào wiki khác có sử dụng MediaWiki thông qua nhập trang.

Để xuất các trang, nhập vào tên trang trong hộp soạn thảo ở dưới, mỗi dòng một tên, và lựa chọn bạn muốn phiên bản hiện tại cũng như tất cả phiên bản cũ, với các dòng lịch sử trang, hay chỉ là phiên bản hiện tại với thông tin về lần sửa đổi cuối.

Trong trường hợp sau bạn cũng có thể dùng một liên kết, ví dụ Đặc biệt:Xuất/Trang Chính để biểu thị trang “Trang Chính”.