Danh ngôn nước ngoài

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Danh ngôn - Danh Ngôn Cổ - Danh ngôn nước ngoài - Hán Việt Danh Ngôn - Lời nói danh nhân

A[sửa]

 • A bad compromise is better than a good battle. Russian proverb
Một thoả hiệp không đẹp còn hơn một cuộc chiến

B[sửa]

 • Better the first quarrel than the last. Russian proverb
Mất lòng trước được lòng sau.
 • Better turn back than lose your way. -- Russian proverb
Tốt nhất là quay trở về hơn tiếp tục đi lạc lối

C[sửa]

D[sửa]

 • Don't drive your horse with a whip—use the oat bag. --Russian proverb
Đừng cởi ngựa với roi ngựa -- hãy dùng thức ăn của ngựa

E[sửa]

F[sửa]

 • Fools shoot, but God directs the bullets. Russian proverb
Người ngu b¡n, nhưng Trời điều khiển viên đạn

I[sửa]

 • Imagination is better than knowledge.
Sự tưởng tượng còn hơn học thức

L[sửa]

 • Learn good things—the bad ones will teach you by themselves. -- Russian proverb
Hãy học những điều tốt - điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó
 • Live a hundred years, learn a hundred years, and you'll still die a fool. -- Russian proverb
Sống 100 năm, học 100 năm, vẫn chết như người khờ dại.

Y[sửa]

 • You can't pick a mushroom without bowing. -- Russian proverb
Muốn nhổ nấm thì phải cúi xuống
 • You can't drive straight on a twisting road. -- Russian proverb
Không thể nào chạy thẳng trên con đường vòng vèo

M[sửa]

 • Marriage is like sneezing: even when you feel it coming on, you can't stop. -- Russian proverb

T[sửa]

 • The future is his who knows how to wait. -- Russian proverb
Tương lai chỉ đến với kẻ biết chờ đợi
Noblemen make promises, but peasants have to keep them. -- Russian proverb

 • Nếu là gà trống thì gáy. Nếu là gà mái thì đẻ trứng
If you are a rooster, crow; if you are a hen, shut up and lay eggs. -- Russian proverb

 • When you live close to the graveyard, you can't weep for every funeral.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Russian proverb

N[sửa]

 • Nothing truely valuable arises from ambition or from a mere sense of duty; it stems rather from love and devotion towards men and towards objective things. -- Albert Eistein
Một giá trị thật sự không thể có từ tham vọng hay từ bổn phận buột ràng; một giá trị thật sự chỉ có thể phát sinh từ tình thương và cống hiến cho nhân loại

Benjamin Franklin[sửa]

 • Genius is one percent inspiration and ninety nine percent perspiration. -- Thomas Edison
Thông thái là sự kết hợp 99% của sự nỗ lực và 1% của sự thông minh

 • God helps those who help themselves.
Trời chỉ giúp cho những kẻ tự giúp bản thân mình

 • By failing to prepare, you are preparing to fail.
Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại.

Cervantes[sửa]

 • There is no proverb that is not true. -- Cervantes
Không có một thành ngữ nào sai.

 • A bird in hand is worth two in the bush. -- Cervantes
Một con chim trong tay bằng hai con trong rừng.

Alexander Pope[sửa]

 • Let your conscience be your guide. -- Alexander Pope
Hãy để lương tâm dẫn lối cho bạn

 • Fools rush in where angels fear to tread. -- Alexander Pope
Những kẻ dại vào nơi thiên thần không dám đến

Shakespeare[sửa]

 • Love all, trust a few, do wrong to none. -- Shakespeare.
Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết

 • No evil thing can happen to a good man
Không có việc gì xấu xảy đến với một người tốt.

 • Loan often loses both itself and friend.
Cho bạn mượn tiền thường mất cả tiền lẫn tình bạn.

Khác[sửa]

 • It's not whether you win or lose, but how you play . -- Grantland Rice
Vấn đề không phải ở thắng hay bại mà là ở phong cách

 • Its nice to be important, but its more important to be nice.
Làm người quan trọng là điều tốt.Nhưng điều quan trọng nhất là làm một người tốt.

 • Ignorance is a lack of knowledge. Stupidity is ignorance with pride.
Ngu muội là thiếu kiến thức. Ngu xuẩn là ngu muội trong cao ngạo

 • Tact is the art of making a point without making an enemy.
Khôn Khéo là một nghệ thuật để tỏ rỏ quan điểm mà không gây hận thù

 • Happiness adds and multiplies as we divide it with others.
Hạnh phúc tăng thêm và nẩy nở khi hạnh phúc được chia sẻ với người khác

 • Courage is grace under pressure.
Can Đảm thể hiện qua sự khéo léo trong áp lực

 • Người có khả năng, làm. Người thiếu khả năng, giả vờ
Those who can, do. Those who can't, pretend.

 • Losing money, you lose nothing
Losing your health, you lose something
Losing Your character, you lose everything
Mất tiền không mất gì cả
Mất sức khỏe, mất một ít
Mất bản chất, mất tất cả

 • Nothing is absolute, Nothing is forever, Nothing from nothing
Không có gì tuyệt đối, Không có gì mãi mãi, Không có gì tự nhiên có

 • Great bundlers are opt made, like large ropes, of a multitude of fibres. -- Victor Hugo
Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ những lỗi lầm nhỏ.

 • Great minds have purposed, others have wishes --Anon
Vỉ nhân có nguyện vọng, phàm nhân có Ham muốn

 • No evil can happen to a good man. -- Plato
Không có gì xấu xảy ra đối với người tốt

 • Absence makes the heart grow fonder. -- Sextus Aurelius
Cách mặt khiến con tim thổn thức

 • Lúc nào cũng nói thật, nhưng hãy bỏ đi ngay
Always tell the truth, but leave as soon as you do. -- Slovanian proverb

 • The pen is mightier than the sword. -- Bulwer Lytton
Ngòi bút có uy lực hơn lưởi gươm

 • A pure hand needs no glove to cover ịt -- N. Hawthorn
Một bàn tay tinh khiết chẳng cần đến bao tay

 • Iron hand in velvet glove -- Charles V.
Bàn tay sắt trong bao tay nhung

 • Proper words in proper place makes a true definition of style.
Phong cách được phản ảnh qua lời nói đúng chỗ.

 • Nothing great was ever achieved without enthsiasm.
Không có nhiệt tình khó thành công.

 • Those who can, do. Those who can't, pretend.
Người có khả năng, làm. Người thiếu khả năng, giả vờ

 • Joy may be a wiser. But sorrows sure is free
Tứ cố vô thân, Họa vô đơn chí

 • Without adventure, civilization is in full decay.
Không có mạo hiểm, văn minh sẽ suy tàn.

 • Old soldiers never die. Young ones do.
Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.

 • Time and tide wait for no man.
Thời gian và sóng triều không chờ một ai.

 • If it doesn't feel good, don't do it.
Đừng làm những gì khiến mình không vui.

 • Men love to wonder, and that is the seed of science.
Con người thích suy gẩm, và đó là hạt giống cuả khoa học.

 • It is better to wear out than to rust out.
Suy tàn còn tốt hơn bị mục nát

 • Even the smallest candle burns brighter in the dark.
Một ngọn đèn cầy nhỏ nhất vẫn chiếu sáng nhất trong màn đêm.

 • Don t lend money to a friend, you will lose your money and your friend
Đừng cho bạn mượn tiền, vì bạn sẽ mất cả tiền lẫn tình bạn

 • A thing not worth doing is worth not doing well.
Làm một việc không thích thì không bao giờ làm được tốt

 • Words are the voice of the heart.
Ngôn từ là tiếng nói của con tim

 • Even a hawk is an eagle among crows.
Con ó vẫn là một con đại bàng trong đám quạ

 • Courage is your greatest present need.
Can đảm là món quà cần thiết nhất.

 • Even the boldest zebra fears the hungry lion.

 • Every solution breeds new problems.
Mỗi một giải pháp nảy sinh khó khăn mới

 • Youth is the trustee of posterity.
Thanh niên là trường cột của nước nhà

 • The best prophet of the future is the past.
Sự tiên đoán hay nhất cho tương lai là ở quá khứ

 • Creditors have much better memories than debtors.
Chủ nợ nhớ dai hơn con nợ.

 • Mistakes are oft the stepping stones to failure.
Lỗi lầm tthường đưa đến thất bại

 • He is truly wise who gains wisdom from another's mishap.
Người khôn học hỏi từ lỗi lầm của người khác

 • An ounce of image is worth a pound of performance.
Nữa lạng hình tượng có giá hơn một ký hành động

 • Like winter snow on summer lawn, time past is time gone.
Như tuyết đông trong mùa hè, thời gian trôi qua không bao giờ trở lại

 • The price of greatness is responsibility.
Trách nhiệm chính là cái giá phải trả ..

 • Nature always sides with the hidden flaw.

 • The plural of spouse is spice.

 • Đơn thuần không đi trước phức tạp, mà theo sau
Simplicity does not precede complexity, but follows it.

 • The one who says it can't be done shouldn't interrupt the one who is doing it.

 • Marriage—a three ring circus: engagement ring, wedding ring, and suffering.
Hôn Nhân - là 3 vòng : nhẩn cầu hôn, nhẩn cưới, và cay đắng

 • To defeat your enemy you must first glorify his power. Shaolin Priest
Đừng xem thường kẻ thù

 • Love is in the offing. Be affectionate to one who adores you.

 • Only those who attempt the absurd achieve the impossible.
Chỉ có những người dám hành động, mới làm được chuyện khó khăn

 • Philosophy: Unintelligible answers to insoluble problems.
Triết lý: một giải đáp khôn ngoan cho những trở ngại khó khăn

 • If in worry or in doubt, run in circles, scream and shout.
Khi lo l¡ng hoặc khi ngờ vực, chạy vòng vòng, vừa la vừa hét

 • In wickedness there is a strong strain toward rationality.

 • Take care of the luxuries and the necessities will take care of themselves.

 • There is no such thing as pure pleasure; some anxiety always goes with it.
Chẳng có gì an lành ; lúc nào củng có lo lắng đi theo

 • Any fool can paint a picture, but it takes a wise man to be able to sell it.
Ten ngoc nao cung có thể vẻ tranh. Nhưng chỉ có người khon ngoan bán được

 • Fidelity: A virtue peculiar to those who are about to be betrayed.

 • Admiration: Our polite recognition of another's resemblance to ourselves.
Cảm mến : của người khác giống như mình

An expert is the one who avoids the small mistakes for the grand fallacy.
 • Người khôn ngoan là người tránh những lỗi nhỏ để đạt lỉnh vực cao hơn

 • The attacker must vanquish; the defender need only survive.
Kẻ tấn công phải biến mất; Người chống đối cần phải sống

 • In the first place, God made idiots; this was for practice; then He made school boards. -- Mark Twain

 • If we knew where we were going to fall, we could have spread a carpet there. -- Russian proverb

 • When the wind is great, bow before it; when the wind is heavy, yield to it.

 • Sin has many tools, but a lie is the handle which fits them all.
Tội lỗi ẩn dưới nhiều dạng, mà nói dối là một trong những dạng

 • It is better to die on your feet than to live on your knees.
Thà chết đứng hơn sống qùy.

 • He that would govern others, first should be the master of himself.
Kẻ nào muốn cai trị người khác, thì hãy tự cai trị mình trước.

 • He who has imagination without learning has wings but no feet.
Người có óc tưởng tượng mà không có học chỉ có cánh mà không có chân

 • Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.
Những Tư tưởng nhiệt thành thường phải đương đầu với chống đối dữ dội từ những tư Tưởng cổ hủ

 • A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject.
Một kẻ điên là một người không bao giờ thay đổi đề tài và cách suy nghĩ

 • It's not reality that's important, but how you perceive things.
Thực tế không phải là điều quan trọng, điều quantrọng là tiếp nhận thực tế

 • Everything should be made as simple as possible, but no simpler.
Sự việc càng đơn giản càng tốt , nhưng không thể đơn giản hơn

 • The man who makes no mistakes does not usually make anything.
Người chẳng bao giờ có lỗi lầm thường cũng chẳng làm nên việc gì

 • Learned men are the cisterns of knowledge, not the fountainheads.

 • The only thing to do with good advice is pass it on. It is never any use to oneself.
Một điều khuyên bảo tốt nên truyền cho người khác, nó chẳng có lợi ích gì giừ cho riêng mình

 • It is one thing to praise discipline, and another to submit to it.
Kỷ cương đáng ca ngợi và chấp nhận

 • Good intentions are far more difficult to cope with than malicious behavior.

 • All great ideas are controversial, or have been at one time.

 • Reading is thinking with someone else's head instead of one's own.

 • Men have a much better time of it than women; for one thing, they marry later; for another thing, they die earlier.

 • Always do right. This will gratify some people, and astonish the rest.

 • Culture is the habit of being pleased with the best and knowing why.

 • Promptness is its own reward, if one lives by the clock instead of the sword.

 • What is wanted is not the will-to-believe, but the wish-to-find-out, which are exact opposites.

 • Failure is more frequently from want of energy than want of capital.

 • Democracy is the recurrent suspicion that more than half of the people are right more than half of the time.

 • A Puritan is someone who is deathly afraid that someone somewhere is having fun.

 • A man of genius makes no mistakes. His errors are volitional and are the portals of discovery.

 • When in charge, ponder; when in doubt, mumble; when in trouble, delegate.
Khi lãnh đạo,suy nghĩ; khi ngờ vực,thì thầm;, khi gặp nạn, đại biểu

 • It is easier to fight for one's principles than to live up to them.
Tranh đấu vì nguyên t¡c hơn là giừ lấy nguyên t¡c

 • Men use thought only to justify their wrong doings, and speech only to conceal their thoughts.
Con người dùng suy nghĩ để bảo thủ hành động sai lầm và ngôn luận để che dấu suy nghĩ

 • Never insult an alligator until you have crossed the river.
Đừng bao giờ nguyền rủa cá sấu khi bạn chưa sang sông

 • Your mind understands what you have been taught; your heart, what is true.
Khối óc chỉ hiểu những gì được dạy. Con tim, những gì chân thật

 • Nothing in life is to be feared. It is only to be understood.
Trong cuộc sống chẳng có gì phải sợ hải. mà chỉ để tìm hiểu

 • An optimist believes this to be the best of all possible worlds. A pessimist fears this to be true.
Con người lạc quan tin vào những gì tốt nhất. Con người bi quan sợ điều này thành sự thật

 • Imitation is the sincerest form of flattery

 • Joy may be a wiser. But sorrows sure is free
Hạnh phúc trong giây phút, Đau buồn suốt cả đời

 • Nếu con đường đẹp, thì cần gì phải hỏi nó sẽ đi đến đâu
If the path be beautiful, let us not ask where it leads. -- Anatole France

 • Never look a gift in the horse mouth. Saint Jerome
Đừng khi dể người ta

 • Chẳng có chuyện gì thành đạt mà không nhờ vào nhiệt tâm
Nothing ever achieve without enthusiasm . -- Ralph Waldo emerson

 • The mind is but a barren soil - a soil which is soon exhausted, and will produce no crop, or only one, unless it be continuely fertilized and enriched with foreign matter. -- Sir Joshua Reynold

 • We shoul so live and labour in our time that what came to us as seed may go to the next generation as blossom, and what came to us as blossom may go to them as fruit. That is what we mean by progress. -- Herry Ward Becher

 • Bình yên... như là một giấc mộng chỉ đến trong một đêm và để lại nhiều hối tiếc
Peace ... is like a dream that lasts only one night and leaves regrets behind

 • As seed need proper soil to grow, advice needs a fertile mind in which to root
Cũng như hạt giống cần đất tốt để nảy nở, lời khuyên bảo cũng cùng một bộ óc rộng lượng để tiếp nhận

 • Knowledge was not a stored house of past thought, but an ever changing quantity to which men ađed by innovation and invention.
Kiến thức không phải là kho chứa của ý tưởng đã qua, mà là một khối lượng biến đổi không ngừng bởi những phát minh và đổi mới

 • Có nhiều việc đã an bài, vì thế không thể thay đổi
Large numbers of things are determined, and therefore not subject to change.

 • Nếu lúc đầu không thành công, ngưng; đừng qúa điên cuồng vì thành công
If at first you don't succeed, quit; don't be a nut about success.

 • Trời cho con người hai tai và một lưỡi để con người lắng nghe gấp hai lần nói
God gave us two ears and one tongue so that we may listen twice as much as we speak.

 • Tốt nhất là chúng ta chiến đấu và hy sinh hơn là để con em chúng ta sống trong khổ sở
Better for us to fight and maybe die than for our children live in miserỵ

 • Men were not good at comtemplation and introspection - it led to melancholy and despair and self-pitỵ

 • Death and desolation were not to be feared, for they were un avoidable and therfore acceptable. Indeed there was nothing to be unhappy about, no reason for despair. What would be, would be. What was, was. The darkness became the dawn, stillness became the morning, beauty became decay, then rebirth
Chẳng nên kinh sợ cái chết, vì đó là điều phải đến vì thế chỉ nên chấp nhận. Thật thế chẳng có gì phải buồn rầu hay lo âụ Những gì xãyra, sẽ xãy ra. Những gì đã xãy ra, đã đi qua. Bóng tối qua đi bình minh đến, s¡c đẹp tàn phai, đến hồi sinh.

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan