Gia Cát Lượng

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
(đổi hướng từ Khổng Minh)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Zhuge Liang.jpg

Gia Cát Lượng là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia.

Thiếu nguồn

  • Hư mà thực, thực mà hư.
  • Người dày dạn trận mạc không nổi giận, người biết cách chiến thắng không sợ hãi, người thông thái thắng trước khi chiến đấu, còn kẻ ngu muội chiến đấu để thắng.
  • Tâm ta như cái cân, không ai có thể làm tươi, làm héo được.
  • Trên gối, biết ai vua, ai giặc, Bỗng trang hoàng tộc viếng lều con. Ai hay chỉ một giờ tâm sự, Được giang sơn năm chục năm tròn?
  • ... Xưa tiên đế thua ở Sở, bấy giờ Tào Tháo trỏ tay nói rằng thiên hạ đã định. Về sau Tiên đế liên minh với Ngô Việt ở phía Đông, lấy Ba Thục ở phía Tây, cất quân đánh lên phía Bắc do Hạ Hầu Đôn làm tiên phong. Đó là lúc mẹo Tào Tháo bị phá mà sự nghiệp Hán sắp thành. Về sau Đông Ngô trái lời giao hiếu. Quan Vũ thua trận. Tào Phi xưng đế. Phần những việc như thế tuy có thể là nghịch tà. Thần cúc cung tận tụy xin dốc lòng đến chết mới thôi. Đến như thành bại, được mất chẳng phải do cái tài giỏi của thần có thể xoay ngược lại vậy...