Tục ngữ Việt Anh

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mục lục : Đầu · 0–9 · A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

A[sửa]

 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Gratitude is the sign of noble souls
 • Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other manner
 • Ăn miếng trả miếng.
Measure for measure; Tit For Tat; An Eye For An Eye, a Tooth For A Tooth.

B[sửa]

 • Bén mùi uống nữa. Chứng nào tật nấy.
Who drinks, will drink again

C[sửa]

 • Chí lớn thường gặp nhau . Tư tưởng lớn gặp nhau
Great minds think alike
 • Cười người hôm trước, hôm sau người cười
He, who has last laugh, laughs best
He who laughs last laughs best
 • Cân lời nói trước khi nói - Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói
Words must be weighed, not counted.
 • Có công mài sắt có ngày nên kim
Practice makes perfect
 • Có Tật, giật mình
He who excuses himself, accuses himself
 • Có tật thì hay giật mình.
He who excuses himself, accuses himself
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own
 • Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar
Better die on your feet than live on your knees
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Handsome is as handsome does
Beauty in the eye of the beholder.
 • Cha nào, con nấy.
Like father, like son
 • Con sâu làm rầu nồi canh.
One drop of poison infects the whole of wine
 • Có còn hơn không.
Something Better than nothing
 • có mới, nới cũ
New one in, old one out.
 • Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.
 • Có chí, thì nên
There's a will, there's a way
 • Chớ để ngày mai những gì mình có thể làm hôm nay.
Makes hay while sunshines.
 • Cuả thiên, trả địa.
Ill-gotten, ill-spent
 • Càng đông càng vui.
The more, the merrier
 • Chín người, mười ý.
So many men, so many minds
 • Còn nước, còn tát.
While there's life, there's hope.
 • Cẩn tắc vô áy náy
Better safe than sorry.

D[sửa]

 • Dậu đổ bìm leo
Everyone gives a push to a falling man
 • Dĩ hoà vi quý.
Judge not, that you be not judged
 • Dục tốc bất đạt
Haste makes waste.
 • Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy go.
 • Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe

Đ[sửa]

 • Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Birds of a feather flock together
 • Đừng chế nhạo người
Laugh and the world will laugh with you
 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man
Travelling widens one's horizon.
 • Đừng xét đoán người qua bề ngoài
Do not judge the book by its cover
Do not judge people by their appearance
 • Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too
 • Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing
 • Đèn nhà ai nấy rạng.
Half the world not know how the other half lives
 • Đen tình, đỏ bạc.
Lucky at cards, unlucky in love
 • Đánh chết cái nết không chừa.(?)
Habit is the second nature
 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin
 • Đứng núi này trông núi nọ.
The grass are allways green on the other side of the fence.
 • Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Men make house, women make home.

G[sửa]

 • Giận quá, mất khôn
Hatred is as blind as love
 • Gieo nhân nào, Gặt quả đó
What goes around comes around
 • Gieo gió, gặt bão
We reap as we sow
Gà trống nuôi con
Chickens raises children

H[sửa]

 • Hoạ vô đơn chí(Phúc bất trùng lai).
Misfortunes never comes in singly.
 • Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush
 • Hai sai không tạo nên một việc đúng
Two wrongs do not make a right

I[sửa]

 • Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent

J[sửa]

K[sửa]

 • Không gì tuyệt đối
What goes up must goes down
 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing
 • Không có lửa sao có khói.
There is no smoke without fire
 • Không thể làm như muốn, làm những gì có thể
If we can't as we would, we must do as we can
 • Kiến tha lâu đầy tổ
Many a little makes a mickle

L[sửa]

 • Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little get done.
 • Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you'll catch none
 • Lời nói là bạc, im lặng là vàng
Speech is silver, silence is golden
 • Làm theo tôi nói chớ không làm theo tôi làm
Do as I say, not as I do
 • Làm khi lành để dành khi đau.
Save for the rainny day

M[sửa]

 • Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water.
 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.
 • Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways
 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man proposes, god disposes
 • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
The ends justify the means.
Stronger by rice, daring by money.
 • Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth (don't bark)
 • Muốn là được
Vouloir c'est pouvoir
 • Mèo khen mèo dài đuôi.
Each bird loves to hear herself sing

N[sửa]

 • No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly
 • Nói dễ , Khó làm .
Easier said than done.
 • Nước lặng chảy sâu
Still waters running deep
 • Nhập gia tùy tục.
In rome do as Romans do.

O[sửa]

 • Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another

P[sửa]

 • Phòng bệnh, hơn chữa bệnh
Prevention is better than cure
 • Phi thương,bất phú
nothing ventures, nothing gains

Q[sửa]

 • Quả báo nhãn tiền
What goes around, comes around
 • Quá giận mất khôn
Anger and haste hinder good counsel
 • Quân tử ẩn thân, tiểu nhân lộ tướng
A fool always rushes the fore
 • Quân tử chi giao đạm nhược thủy
A hedge between keeps frienship green
 • Quý hồ tinh bất quý hồ đa
Never too much of a good thing

R[sửa]

 • Rượu vào, lời ra.
Drunkness reveals what soberness conceallls
 • Rượu ngon bất luận be sành
A rose by any name would smell as sweet.
 • Ruột để ngoài da
Don't wear your heart on your sleeve
 • Rồi đâu sẽ vào đấy
In the end things will mend
 • Rau nào sâu ấy
So the tree, so the fruit
 • Sai một ly đi một dặm
A miss is as good as a mile
Little chips light great fires
Spark is sufficient to kindle a great fire

S[sửa]

 • Sang hèn giàu nghèo cũng ba tấc đất
It will all be the same a hundred years hence :Death is the grand leveller
 • Sinh sự, sự sinh.
Don 't trouble trouble till trouble trouuubles you
 • Sai một ly đi một dặm.
One false step leads to another
 • Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf
 • Sắt còn đỏ gõ dễ
What's learned in the craddle lasts till the tomb
Train up a child in the way he should go
Strike while the iron is hot

T[sửa]

 • Trèo cao té nặng (đau)
The greater you climb, the greater you fall.
 • Tham thì thâm
grasp all, lose all.
 • Thắng làm vua, thua làm giặc.
Losers are always in the wrong
 • Tình yêu là mù quáng.
Affections blind reasons. Love is Blind.
 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.
 • Tham thực, cực thân.
Don 't bite off more than you can chew
 • Thùng rỗng kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools
 • Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths but he sends meat
 • Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Observations is the best teacher
 • Thời gian qua, cơ hội khó tìm lại.
Opportunities are hard to seize
 • Tai nghe không bằng mắt thấy
A picture worths a thousand words
An ounce of image is worth a pound of performance.
 • Tay làm hàm nhai
no pains, no gains
 • Túng thế phải tùng quyền
Neccessity knows no laws.
 • Trong khốn khó, mới biết bạn hiền
Hard times show whether a friend is a true friend
A friend in need is a friend indeed
 • Thành thực là tốt nhất-Thật thà là thượng sách
Honesty is the best policy
 • Trước sau như một
Alway the same

V[sửa]

 • Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts
 • Việc người thì sáng, việc mình thi quang
Men are blind in their own cause
 • Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.
When the cat is away, the mice will play

X[sửa]

 • Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten
 • Xem việc biết người.
Judge a man by his work

Y[sửa]

 • Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Beauty is in the eye of the beholder
 • Yêu nhau yêu cả đường đi
Love me love mCó lửa sẻ có khói
Where ther is smoke, there is fire
 • Tai vách, mạch rừng.
Wall has ears