Bước tới nội dung

A. A. Milne

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
A. A. Milne (1922)

A. A. Milne (18 tháng 1 năm 1882 - 31 tháng 1 năm 1956) là nhà văn người Anh, được biết tới nhiều nhất về những cuốn truyện Winnie-the-Pooh, hay Gấu Pooh xinh xắn, cùng với nhiều bài thơ dành cho thiếu nhi. Ông bắt đầu sự nghiệp bằng nghề cộng tác viên cho tạp chí Punch, sau đó làm thơ và viết kịch, nhưng thành công vang dội của Gấu Pooh đã vượt lên mọi tác phẩm khác của ông. Gấu Pooh đã trở thành chú gấu nổi tiếng thế giới, khi các chuyện về chú được dịch ra 31 thứ tiếng khác nhau.

Thiếu nguồn[sửa]

 • Cỏ dại cũng là hoa, khi bạn đã hiểu chúng.
Weeds are flowers too, once you get to know them.
 • Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.
If there ever comes a day when we can't be together keep me in your heart, I'll stay there forever.
 • Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau... có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau... tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn.
If ever there is tomorrow when we're not together... there is something you must always remember. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we're apart... I'll always be with you.
 • Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử - Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.
Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try - A bird with wings who dares not rise and fly.
 • Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.
Never forget me, because if I thought you would, I'd never leave.
 • Tôi may mắn biết bao khi có điều khiến nói lời chia tay thật khó khăn.
How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.
 • Chúng ta mơ để chúng ta không phải xa nhau quá lâu. Nếu chúng ta ở trong giấc mộng của nhau, chúng ta lúc nào cũng có thể bên nhau.
I think we dream so we don’t have to be apart for so long. If we’re in each other’s dreams, we can be together all the time.
 • Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.
Whatever fortune brings, don't be afraid of doing things.
 • Nếu một người rồi sẽ mang tiếng nói dối, hắn cũng nên nỗ lực để xứng đáng với cái danh đó.
If one is to be called a liar, one may as well make an effort to deserve the name.
 • Đôi khi những điều nhỏ nhất chiếm lấy phần lớn trái tim ta.
Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.
 • Trí óc hạng ba chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ cùng với đa số. Trí óc hạng hai chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ cùng với thiểu số. Trí óc hạng nhất chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ.
The third-rate mind is only happy when it is thinking with the majority. The second-rate mind is only happy when it is thinking with the minority. The first-rate mind is only happy when it is thinking.
 • Với những người không được giáo dục, chữ A chỉ là ba cái que.
To the uneducated, an A is just three sticks.
 • Bạn không thể chỉ đợi trong góc rừng của mình chờ đợi người khác đến với bạn. Đôi khi bạn phải đến với họ.
You can't stay in your corner of the forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes.
 • Chúng ta không thể làm tất cả, và có vài người không làm gì cả. Chuyện chỉ có vậy.
We can’t all and some of us don’t. That’s all there is to it.
 • Tôi không lạc đường vì tôi biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, nơi tôi ở có thể đã lạc.
I'm not lost for I know where I am. But however, where I am may be lost.
 • Tôi có nhớ đấy chứ, và khi tôi cố nhớ, tôi quên.
I do remember, and then when I try to remember, I forget.
 • Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu.
Pay attention to where you are going because without meaning you might get nowhere.
 • Một trong những lợi thế của tính lộn xộn là bạn thường xuyên có những phát hiện thú vị.
One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.
 • Những dòng sông biết điều này: không cần phải vội vã. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tới nơi.
Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day.
 • Đã bao giờ bạn dừng lại để nghĩ, và quên mất lại bắt đầu?
Did you ever stop to think, and forget to start again?
 • Tôi từng tin vào mãi mãi, nhưng mãi mãi quá tốt để trở thành hiện thực.
I used to believe in forever, but forever is too good to be true.
 • Nếu người bạn đang nói chuyện có vẻ như không lắng nghe. Rất có thể chỉ đơn giản là một mẩu bông mắc trong tai anh ta.
If the person you are talking to doesn't appear to be listening, be patient. It may simply be that he has a small piece of fluff in his ear.
 • Một chút Suy xét, một chút Nghĩ cho Người khác, tạo nên tất cả khác biệt.
A little Consideration, a little Thought for Others, makes all the difference.
 • Một số người quan tâm quá nhiều. Tôi nghĩ đó gọi là tình yêu.
Some people care too much. I think it's called love.
 • Đừng đánh giá thấp giá trị của Không Làm Gì Cả, chỉ thuận theo dòng nước, lắng nghe tất cả những gì bạn không thể nghe, và không bận tâm.
Don't underestimate the value of Doing Nothing, of just going along, listening to all the things you can't hear, and not bothering.
 • Sẽ vui hơn khi nói chuyện với người không sử dụng những từ dài và khó, thay vì thế, sử dụng từ ngắn và dễ như "Bữa trưa thì sao?"
It is more fun to talk with someone who doesn't use long, difficult words but rather short, easy words like "What about lunch?"
 • Hãy hứa với tôi bạn sẽ không bao giờ quên tôi, vì nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ ra đi.
Promise me you'll never forget me because if I thought you would, I'd never leave.
 • Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi thiếu một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu bạn.
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
 • Có đôi khi, nếu bạn đứng trên cuối thành cầu và cúi người nhìn dòng sông chầm chậm chảy qua bên dưới bạn, bạn sẽ đột nhiên biết tất cả những gì có thể biết.
Sometimes, if you stand on the bottom rail of a bridge and lean over to watch the river slipping slowly away beneath you, you will suddenly know everything there is to be known.
 • Điều làm tôi khác biệt chính là điều làm nên tôi.
The things that make me different are the things that make me.
 • Những kẻ tẻ ngắt có thể được chia làm hai loại; người có chủ đề riêng cho mình, và người không cần chủ đề.
Bores can be divided into two classes; those who have their own particular subject, and those who do not need a subject.

Liên kết ngoài[sửa]