Albert Einstein

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Điều quan trọng là người ta không ngừng hỏi.

Albert Einstein (1879-1955) là nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Mỹ gốc Đức, được biết đến như là cha đẻ của thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng.

Không nguồn[sửa]

 • Không có thứ gì mang lại lợi ích cho sức khỏe con người và làm tăng cơ hội sống còn trên thế gian này bằng phương pháp phát triển một chế độ ăn chay.
Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet.
 • Tôi tin tưởng rằng Chúa không gieo xí ngầu.
I am convinced that He (God) does not play dice.
 • Khi liên quan tới thực tế, các định luật toán học trải rộng tới đâu thì càng thấy không chắc chắn, một khi các định luật này chắc chắn thì lại không liên quan tới thực tế.
To the extent math refers to reality, we are not certain; to the extent we are certain, math does not refer to reality.
 • Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

 • Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Vì tri thức chỉ giới hạn trong những gì ta hiểu biết, trong khi trí tưởng tượng bao trùm cả thế giới, và cả những gì ta sẽ hiểu biết.
Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.
 • Trí tuệ trực giác là một năng khiếu thiêng liêng và trí tuệ thuần lý (rational mind) là đầy tớ trung thành. Chúng ta đã tạo ra một xã hội chỉ tôn kính tên đầy tớ mà quên mất đi cái năng khiếu.
The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.
 • Hiếm có kẻ nhìn bằng con mắt của họ và cảm nhận bằng chính trái tim của họ.
Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.
 • Chúng ta không thể giải quyết một vấn đề bằng nhận thức mà chúng ta đã sử dụng để tạo ra nó.
We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.
 • Chúa trời tinh tế nhưng không xảo quyệt.
God is clever, but not dishonest.
 • Điều quan trọng là người ta không ngừng hỏi.
The important thing is not to stop questioning
 • Khoa học mà thiếu đi tôn giáo sẽ trở thành khập khiễng, tôn giáo mà thiếu khoa học sẽ trở nên mù lòa.
Science without religion is lame, religion without science is blind.
 • Lãi gộp là lực mạnh nhất trong vũ trụ.
The most powerful force in the universe is compound interest.
 • Thứ khó hiểu nhất thế giới chính là thuế thu nhập.
The hardest thing in the world to understand is the income tax.
 • Tôi chẳng bao giờ nghĩ về tương lai cả, nó luôn tới sớm hơn tôi tưởng.
I never think of the future. It comes soon enough.
 • Thứ duy nhất cản trở việc học hành của tôi chính là nền giáo dục.
The only thing that interferes with my learning is my education.
 • Tất cả tôn giáo, nghệ thuật và khoa học đều là những cành mọc ra từ một thân cây. Tất cả những khát vọng ấy đều hướng tới cái đích là làm cho cuộc sống con người cao quý hơn.
All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed toward ennobling man's life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the individual towards freedom.
 • Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
 • Dù sao cũng không thể quy trách nhiệm cho lực hút về việc người ta bị ai đó hút hồn.
You can't blame gravity for falling in love.
 • Lẽ thường là tập hợp các thành kiến mà một người thu thập được cho tới khi đủ 18 tuổi.
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.
 • Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang làm gì, thì công việc đó đã không còn được gọi là nghiên cứu.
If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?
 • Các phương trình quan trọng hơn đối với tôi, vì chính trị là để cho hiện tại, còn các phương trình là để cho muôn đời.
Equations are more important to me, because politics is for the present, but an equation is something for eternity.
 • Tôi không biết những vũ khí gì sẽ được sử dụng trong thế chiến thứ ba, nhưng thế chiến thứ tư người ta sẽ đánh nhau bằng gậy gộc và đá.
I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.
 • Công việc đọc sách, sau một tuổi tác nào đó, đã làm lệch hướng khỏi các mục tiêu sáng tạo. Một người nào đó mà đọc sách quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít, sẽ rơi vào các thói quen lười biếng suy nghĩ.
Reading, after a certain age, diverts the mind too much from its creative pursuits. Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.
 • Bất cứ ai cho mình quyền phán xét thế nào là Sự thật và Tri thức đều trở thành hề đối với Chúa trời.
Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.
 • Khi tôi xem xét chính mình và các phương pháp tư tưởng của tôi, tôi đi tới kết luận rằng tài năng kỳ ảo (the gift of fantasy) có ý nghĩa đối với tôi hơn là tài năng hấp thụ kiến thức thực tế.
When I examine myself and my methods of thought, I come to the conclusion that the gift of fantasy has meant more to me than any talent for abstract, positive thinking.
 • Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.
 • Cuộc sống cũng giống như đang lái một chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng cần phải đạp không ngừng.
Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
 • Không bao giờ làm điều gì trái với lương tâm, cho dù hoàn cảnh bắt buộc điều đó.
Never do anything against conscience, even if the state demands it.
 • Khi bạn ngồi với một cô gái xinh xắn trong hai giờ, nó cứ như hai phút. Khi bạn ngồi trên một cái bếp lò nóng trong hai phút, nó cứ như hai giờ. Đấy là thuyết tương đối.
When you sit with a nice girl for two hours, it seems like two minutes. When you sit on a hot stove for two minutes, it seems like two hours that's relativity.
 • Học thuyết là thứ mà không ai tin vào, trừ người tạo ra nó. Thí nghiệm là thứ mà ai cũng tin vào, trừ người tạo ra nó.
A theory is something nobody believes, except the person who made it. An experiment is something everybody believes, except the person who made it.
 • Thông tin không phải là kiến thức.
Information is not knowledge.
 • Nếu bạn không thể giải thích điều nào đó một cách đơn giản, có nghĩa bạn không hiểu rõ về nó.
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
 • Tôi không biết vũ khí nào sẽ được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 3, nhưng Chiến tranh Thế giới lần thứ 4 sẽ được đánh nhau với những cây gậy và hòn đá.
"I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones."

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: