Bước tới nội dung

Bản mẫu:If

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote


Lưu ý: Xin từ nay đừng sử dụng tiêu bản này, hãy sử dụng {{qif}} hay các hàm ParserFunctions.

Câu thường hỏi

Tiêu bản này dùng để làm gì?

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để bắt chước cấu trúc if...else của những w:ngôn ngữ lập trình thật.

Tôi sử dụng nó như thế nào?

{{if
  |GIÁ-TRỊ-ĐỂ-THỬ
  |văn bản để hiển thị nếu kết quả không trống (có thể bao gồm GIÁ-TRỊ-ĐỂ-THỬ)
  |văn bản để hiển thị nếu nó trống
}}

Cách sử dụng thứ hai – cũng tránh vấn đề dấu bằng; xem Meta):

{{if
  |test=GIÁ-TRỊ-ĐỂ-THỬ
  |then=văn bản để hiển thị nếu kết quả không trống (có thể bao gồm GIÁ-TRỊ-ĐỂ-THỬ)
  |else=văn bản để hiển thị nếu nó trống
}}

Xem thêm