Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tài liệu

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này tự động hiển thị hộp tài liệu thuyết trình tương tự như bạn đang nhìn thấy bây giờ, với nội dung của nó được chuyển tải sang từ trang khác. Nó có mục đích để dùng cho các trang được chuyển tải vào các trang khác, nghĩa là các bản mẫu, có thể từ tên miền không gian bản mẫu hoặc không.

Sử dụng

<noinclude>{{tài liệu}}<noinclude>
hoặc <noinclude>{{tài liệu|Bản mẫu:Trang bất kỳ}}<noinclude>

Đoạn mã này nên được thêm vào ở đoạn cuối của mã cho bản mẫu, với điều kiện không có khoảng trống dư thừa trước "<noinclude>" (nó có thể gây ra khoảng trống dư thừa trên các trang mà bản mẫu được sử dụng). Tham biến có thể được sử dụng như nói trên để chuyển tải các trang tài liệu thuyết trình bất kỳ.

Bổ sung các thể loại và liên kết kiên wiki vào trang tài liệu thuyết trình, bên trong phạm vi các thẻ includeonly.

Nếu trang tài liệu thuyết trình chứa các thẻ includeonly hoặc noinclude như là một phần của thuyết trình, thay thế "<" bằng "&lt;".

Chức năng

Nếu trang tài liệu thuyết trình không tồn tại, liên kết "edit" bao gồm nạp trước tham biến sao cho việc nhấn chuột vào nó sẽ điền trước phom sửa đổi với định dạng trang thuyết trình cơ bản. Tiêu đề phụ thuộc vào không gian tên gọi; ví dụ, nó sẽ hiển thị "Template documentation" trong không gian tên bản mẫu.

Cơ sở hợp lý

Bản mẫu này cho phép bất kỳ trang nào sử dụng bất kỳ trang tài liệu thuyết trình nào, và tạo điều kiện để bảo vệ các bản mẫu trong khi cho phép mọi người sửa đổi trang thuyết trình của bản mẫu, thể loại, và liên kết liên wiki. Nó cũng làm giảm việc sử dụng tài nguyên máy chủ bằng cách đi vòng qua hạn chế kỹ thuật của bản mẫu (xem diễn giải của nhà thiết kế và phát triển).

Xem thêm