Blaise Pascal

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Blaise Pascal là nhà toán học, vật lý, nhà phát minh, tác gia và là triết gia Cơ Đốc người Pháp. Tên của Pascal được dùng đặt cho đơn vị áp suất, một ngôn ngữ lập trình và tên một miệng núi lửa trên Mặt trăng.

Mục lục

B[sửa]

 • Bản tính con người là động; tĩnh hoàn toàn là cái chết.
Our nature lies in movement; complete calm is death.
 • Bằng không gian, vũ trụ bao quanh và nuốt trọn tôi như một nguyên tử; bằng tư duy, tôi lĩnh hội thế giới.
By space the universe encompasses me and swallows me up like an atom; by thought I comprehend the world.
 • Bước cuối cùng của lý trí là nhận ra có vô hạn những điều vượt ra khỏi nó.
Reason's last step is the recognition that there are an infinite number of things which are beyond it.
 • Bất cứ ai không thấy được sự phù phiếm của thế giới, chính bản thân mình rất tự đại. Vậy ai không thấy nó, ngoài những người trẻ tuổi mà cuộc đời là tất cả những tiếng động, những trò tiêu khiển, và những suy nghĩ cho tương lai?
Anyone who does not see the vanity of the world is very vain himself. So who does not see it, apart from young people whose lives are all noise, diversions, and thoughts for the future?
 • Bạn muốn người ta nghĩ tốt về mình không? Vậy đừng nói tốt về bản thân mình.
Do you wish people to think well of you? Don't speak well of yourself.

C[sửa]

 • Chúng ta thường dễ được thuyết phục bởi những lý do ta tự mình phát hiện hơn là bởi những lý do người khác cho ta.
We are generally the better persuaded by the reasons we discover ourselves than by those given to us by others.
 • Con người tất yếu điên rồ, đến nỗi không điên rồ sẽ tương đương một hình thái điên rồ khác.
Men are so necessarily mad, that not to be mad would amount to another form of madness.
 • Con người tìm kiếm sự nghỉ ngơi giữa cuộc đấu tranh chống lại nghịch cảnh; và khi họ chiến thắng nghịch cảnh, nghỉ ngơi trở nên không thể chịu đựng nổi.
Men seek rest in a struggle against difficulties; and when they have conquered these, rest becomes insufferable.
 • Con người hầu như luôn luôn tìm đến niềm tin của mình không phải trên cơ sở của minh chứng mà trên cơ sở của điều họ cảm thấy thu hút.
People almost invariably arrive at their beliefs not on the basis of proof but on the basis of what they find attractive.
 • Cái ác chẳng bao giờ được thực hiện một cách hoàn toàn như khi nó được thực hiện với một thiện chí tốt.
Evil is never done so thoroughly or so well as when it is done with a good conscience.
 • Con người chẳng bao giờ làm điều ác một cách toàn diện và vui vẻ hơn khi họ làm điều ác dưới niềm tin tôn giáo.
Men never commit evil so fully and joyfully as when they do it for religious convictions.
 • Chỉ có hai loại người: người có đạo đức nghĩ mình là tội đồ và kẻ tội đồ nghĩ mình có đạo đức.
There are only two kinds of men: the righteous who think they are sinners and the sinners who think they are righteous.
 • Công lý không có quyền lực là không có sức mạnh; quyền lực mà không có công lý là bạo ngược hung tàn.
Justice without force is powerless; force without justice is tyrannical.
 • Chúng ta biết sự thật không chỉ qua lý trí, mà còn qua con tim.
We know the truth not only by the reason, but by the heart.
 • Con người chẳng bao giờ gây điều ác hoàn toàn và một cách vui vẻ như khi họ làm điều đó vì niềm tin tôn giáo.
Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.
 • Chẳng mấy tình bạn sống sót nổi nếu mỗi người biết người kia nói gì về mình sau lưng mình.
Few friendships would survive if each one knew what his friend says of him behind his back.
 • Chúng ta chẳng bao giờ bám chặt lấy hiện tại. Chúng ta gợi lại quá khứ; chúng ta chờ đợi tương lai như thể ta cảm thấy nó đến quá chậm và vì vậy cố gắng thúc giục nó đến nhanh hơn, hoặc chúng ta gợi lại quá khứ như thể muốn làm chậm đà bay vun vút của nó. Chúng ta thiếu sáng suốt đến nỗi lang thang trong những đoạn thời gian không thuộc về mình, và không nghĩ về đoạn thời gian duy nhất thuộc về mình; hão huyền đến nỗi mơ về những đoạn thời gian không tồn tại và mù quáng chạy trốn đoạn thời gian duy nhất tồn tại. Sự thực là hiện tại thường đau đớn.


We never keep to the present. We recall the past; we anticipate the future as if we found it too slow in coming and were trying to hurry it up, or we recall the past as if to stay its too rapid flight. We are so unwise that we wander about in times that do not belong to us, and do not think of the only one that does; so vain that we dream of times that are not and blindly flee the only one that is. The fact is the present usually hurts.

Đ[sửa]

 • Đúng là thật tồi tệ khi đầy khuyết điểm; nhưng còn tồi tệ hơn khi đầy khuyết điểm mà không sẵn lòng nhận thức chúng.
Truly it is an evil to be full of faults; but it is a still greater evil to be full of them and to be unwilling to recognize them.
 • Đức hạnh của con người không nên được đo bằng những nỗ lực đặc biệt, mà bằng hành động thường ngày.
The power of a man's virtue should not be measured by his special efforts, but by his ordinary doing.

H[sửa]

 • Họ ưa chiến tranh hơn hòa bình, người khác lại thà chết cũng không muốn chiến tranh.
They prefer death to peace, others prefer death to war.

I[sửa]

 • Ít người nói về sự khiêm tốn một cách khiêm tốn, về nhân đức một cách đức hạnh, về sự hoài nghi một cách ngờ vực.
Few men speak humbly of humility, chastely of chastity, skeptically of skepticism.

K[sửa]

 • Khi người ta không yêu nhiều, người ta không yêu đủ.
When one does not love too much, one does not love enough.

L[sửa]

 • Lời tử tế không đáng bao nhiêu. Nhưng chúng làm được nhiều.
Kind words don't cost much. Yet they accomplish much.

N[sửa]

 • Ngôn từ được sắp đặt khác nhau có những ý nghĩa khác nhau, và những ý nghĩa được sắp đặt khác nhau có những hiệu quả khác nhau.
Words differently arranged have different meanings, and meanings differently arranged have different effects.
 • Nếu chúng ta kiểm tra suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ thấy chúng luôn luôn hướng về quá khứ và tương lai.
If we examine our thoughts, we shall find them always occupied with the past and the future.
 • Những lời tử tế không tốn bao nhiêu. Chúng không bao giờ làm bỏng giộp môi lưỡi. Chúng khiến người khác tốt lành. Chúng cũng tạo nên hình ảnh của chính chúng trong tâm hồn con người, và đó là một hình ảnh tươi đẹp.
Kind words do not cost much. They never blister the tongue or lips. They make other people good-natured. They also produce their own image on men's souls, and a beautiful image it is.

S[sửa]

 • Sự nhạy cảm của con người đối với những điều nhỏ bé và thiếu nhạy cảm đối với những điều lớn lao là dấu hiệu của một loại rối loạn kỳ lạ.
Man's sensitivity to little things and insensitivity to the greatest things are marks of a strange disorder.

T[sửa]

 • Ta thường luôn thán phục những gì ta thực sự không hiểu.
You always admire what you really don't understand.
 • Trong thời gian khó khăn, hãy mang theo điều gì đó đẹp đẽ trong tim.
In difficult times carry something beautiful in your heart.
 • Trí tuệ thông suốt cũng có nghĩa là đam mê thông suốt; đó là vì sao một trí tuệ vĩ đại và thông suốt yêu say đắm và thấy rõ tình yêu là gì.
Clarity of mind means clarity of passion, too; this is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves.
 • Trái tim có lý lẽ mà lý trí không biết đến.
The heart has its reasons which reason knows not.
 • Thấu hiểu chính là tha thứ.
To understand is to forgive.
 • Tất cả phẩm cách của chúng ta nằm ở trong suy nghĩ. Đây là nền cơ bản mà ta phải dùng đề phát triển bản thân, chứ không phải không thời gian, thứ ta không biết phải làm thế nào để lấp đầy. Vậy nên hãy lấy việc suy nghĩ chính đáng làm nhiệm vụ: đây là nguyên tắc của đạo đức.
All our dignity consists, then, in thought. This is the basis on which we must raise ourselves, and not space and time, which we would not know how to fill. Let us make it our task, then, to think well: here is the principle of morality.
 • Trí tưởng tượng của chúng ta rất phóng đại hiện thực, bởi ta luôn nghĩ về nó, và vì vậy mà hạ thấp vĩnh hằng, bởi ta không nghĩ về nó, khiến ta biến vĩnh hằng thành hư vô và hư vô thành vĩnh hằng.
Our imagination so magnifies the present, because we are continually thinking about it, and so reduces eternity, because we do not think about it, that we turn eternity into nothing and nothing into eternity, and all this is so strongly rooted within us that all our reason cannot save us from it.
 • Tất cả rắc rối của nhân loại bắt nguồn từ việc con người không có khả năng ngồi yên tĩnh trọng phòng một mình.
All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone.
 • Thứ không thể hiểu nổi không ngừng tồn tại.
Everything that is incomprehensible does not cease to exist.
 • Tình yêu không có giới hạn đối với khả năng chịu đựng, không có điểm cuối đối với niềm tin tưởng, không phai nhạt đối với hy vọng; nó có thể trường tồn lâu hơn bất cứ thứ gì. Tình yêu vẫn sừng sững ngay cả khi mọi thứ khác đã sụp đổ.
Love knows no limit to its endurance, no end to its trust, no fading of its hope; it can outlast anything. Love still stands when all else has fallen.

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: