Erwin Rommel

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Erwin Johannes Eugen Rommel (15 tháng 11 năm 1891 – 14 tháng 10 năm 1944) (còn được biết đến với tên Cáo Sa mạc, Wüstenfuchs, là một trong những vị Thống chế lừng danh nhất của nước Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

 • Sweat saves blood, blood saves lives, and brains saves both.

Sự vất vả cứu lấy sự đổ máu, sự đổ máu cứu lấy mạng sống, và trí tuệ cứu cả hai.

 • Mortal danger is an effective antidote for fixed ideas.

Mối nguy hiểm chết người chính là thứ thuốc giải hiệu quả cho những quan điểm cứng nhắc.

 • The best form of welfare for the troops is first-rate training.

Cách bảo vệ tốt nhất cho binh lính là sự huấn luyện ở mức tốt nhất.

 • Don't fight a battle if you don't gain anything by winning.

Đừng đánh nếu không thu được bất cứ gì từ chiến thắng.

 • In a man-to-man fight, the winner is he who has one more round in his magazine.

Trong một trận đấu tay đôi, người chiến thắng là kẻ có nhiều đạn.

 • Courage which goes against military expediency is stupidity, or, if it is insisted upon by a commander, irresponsibility.

Dũng cảm mà đi ngược lại với lợi ích quân sự là sự ngu dốt; (hơn nữa) khi được đòi hỏi bởi cấp chỉ huy thì là sự vô trách nhiệm.

 • So long as one isn't carrying one's head under one's arm, things aren't too bad.

Khi đầu còn chưa rơi thì mọi việc còn chưa quá tệ.

 • A risk is a chance you take; if it fails you can recover. A gamble is a chance taken;if it fails, recovery is impossible. Liều là một cơ hội người ta lấy, nếu hỏng thì còn cứu được. Đánh bạc là một cơ hội xảy ra, nếu hỏng thì không có cứu vớt.
 • There is one unalterable difference between a soldier and a civilian: the civilian never does more than he is paid to do.

Có một điểm khác biệt không bao giờ thay đổi được giữa một người thường dân và một người lính: người thường dân không bao giờ làm thêm so với số tiền mà họ được trả.

 • What difference does it make if you have two tanks to my one, when you spread them out and let me smash them in detail?

Ăn thua gì nếu bạn có hai xe tăng và tôi chỉ có một, khi bạn chia hai xe ra hai bên và tôi bắn cả hai tan ra từng mảnh?

 • The best plan is the one made when the battle is over.

Kế hoạch tốt nhất là kế hoạch nghĩ ra sau khi trận đánh đã kết thúc

 • In the absence of orders, go find something and kill it.

Khi chưa nhận được lệnh thì kiếm cái gì mà giết đi.

 • The officers of a panzer division must learn to think and act independently within the framework of the general plan and not wait until they receive orders.

Các sĩ quan của Sư đoàn Panzer phải học cách suy nghĩ và hành động một cách độc lập từ những căn bản trong kế hoạch tổng quát chứ không phải đợi đến khi nhận được mệnh lệnh.

 • Men are basically smart or dumb and lazy or ambitious. The dumb and ambitious ones are dangerous and I get rid of them. The dumb and lazy ones I give mundane duties. The smart ambitious ones I put on my staff. The smart and lazy ones I make my commanders.

Con người, về cơ bản, gồm có những kẻ thông minh hay đần độn và những kẻ lười biếng hay có nhiều hoài bão. Những kẻ đần độn mà có nhiều hoài bão thì rất nguy hiểm, tôi sẽ loại bỏ những người này. Những kẻ đần độn mà lười biếng, tôi giao cho họ những công việc tầm thường. Những kẻ thông minh và có nhiều hoài bão, tôi sẽ đưa họ vào ban tham mưu của mình. Những kẻ thông mình mà lại lười nhác, tôi cho họ làm chỉ huy trưởng.

 • Be an example to your men, in your duty and in private life. Never spare yourself, and let the troops see that you don't in your endurance of fatigue and privation. Always be tactful and well-mannered and teach your subordinates to do the same. Avoid excessive sharpness or harshness of voice, which usually indicates the man who has shortcomings of his own to hide.

Phải làm gương cho lính của mình, trong nhiệm vụ và trong đời tư. Đừng bao giờ nghĩ riêng cho mình, và phải cho lính thấy mình không nghĩ cho mình trong những phút khó khăn,cực nhọc, thiếu thốn. Luôn luôn tế nhị và đàng hoàng khi giáo dục kẻ dưới để họ làm theo. Tránh đay nghiến hay nặng tiếng, vì đó thường là biểu hiện của con người muốn che dấu sơ hở của mình.

 • The future battle on the ground will be preceded by battle in the air. This will determine which of the contestants has to suffer operational and tactical disadvantages and be forced throughout the battle into adoption compromise solutions.

Trong tương lai, trận đánh trên bộ sẽ đi sau trận đánh trên không. Từ đó sẽ quyết định bên nào sẽ chịu thiệt thòi về kế hoạch và chiến thuật và suốt trận đánh sẽ phải chấp nhận những giải quyết bất lợi.

 • Anyone who has to fight, even with the most modern weapons, against an enemy in complete command of the air, fights like a savage against modern European troops, under the same handicaps and with the same chances of success. Bất cứ ai, dù với vũ khí tân kỳ nhất, phải đánh nhau khi quân địch đã hoàn toàn làm chủ tình thế trên không, sẽ chiến đấu giống như quân mọi rợ chống lại quân đội hiện đại châu Âu, với những thiệt thòi tương tự và cơ hội thành công tuơng tự.
 • One must not judge everyone in the world by his qualities as a soldier: otherwise we should have no civilization.

Không ai được phán quyết về bất cứ ai trên đời qua những giá trị người đó có khi làm lính, nếu khác thế thì chúng ta sẽ không có văn minh.

 • The art of concentrating strength at one point, forcing a breakthrough, rolling up and securing the flanks on either side, and then penetrating like lightning deep into his rear, before the enemy has time to react-is Blitzkrieg.

Nghệ thuật tập trung sức mạnh vào một điểm, chọc thủng qua, vòng trở lại, che hai bên, rồi tấn công như bão vào phía sau, trước khi địch có thời giờ phản ứng là Blitzkrieg.

 • Messages can't be intercepted if they aren't sent, can they?

Mật thư không bao giờ bị lấy cắp nếu không được gửi, phải thế không?

 • This business with the Jews has got to stop.

Vấn đề dân Do Thái này phải chấm dứt!