Bước tới nội dung

Mô đun:Navbar

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Navbar/tài liệu.

local p = {}

local getArgs
local HtmlBuilder = require('Module:HtmlBuilder')

local function trim(s)
	return mw.ustring.match(s, "^%s*(.-)%s*$")
end

local function htmlError(s)
	local span = HtmlBuilder.create('span')

	span
		.addClass('error')
		.css('float', 'left')
		.css('white-space', 'nowrap')
		.wikitext('Lỗi: ' .. s)

	return tostring(span)
end

local function getTitle(pageName)
	pageName = trim(pageName);
	local page_title, talk_page_title;

	if mw.ustring.sub(pageName, 1, 1) == ':' then
		page_title = mw.title.new( mw.ustring.sub(pageName, 2));
	else
		page_title = mw.title.new(pageName, 'Template');
	end

	if page_title then
		talk_page_title = page_title.talkPageTitle;
	else
		talk_page_title = nil;
	end

	return page_title, talk_page_title;
end

function p._navbar(args)
	local good, title, talk_title;
	local titleArg = 1
	
	if args.collapsible then
		titleArg = 2
		if not args.plain then
			args.mini = 1
		end
		if args.fontcolor then
			args.fontstyle = 'color:' .. args.fontcolor .. ';'
		end
		args.style = 'float:left; text-align:left; width:6em;'
	end
	
	good, title, talk_title = pcall(getTitle, args[titleArg] or (':' .. mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle()));
	if not good then
		return htmlError(title);
	end

	if not title then
		return htmlError('Trang không tồn tại')
	end

	local mainpage = title.fullText;
	local talkpage = talk_title and talk_title.fullText or ''
	local editurl = title:fullUrl('action=edit');

	local viewLink, talkLink, editLink = 'xem', 'thảo luận', 'sửa'
	if args.mini then
		viewLink, talkLink, editLink = 'x', 't', 's'
	end

	local div = HtmlBuilder.create().tag('div')
	div
		.addClass('plainlinks')
		.addClass('hlist')
		.addClass('navbar')
		.cssText(args.style)

	if args.mini then div.addClass('mini') end

	if not (args.mini or args.plain) then
		div
			.tag('span')
				.css('word-spacing', 0)
				.cssText(args.fontstyle)
				.wikitext(args.text or 'Hộp này:')
				.wikitext(' ')
	end

	if args.brackets then
		div
			.tag('span')
				.css('margin-right', '-0.125em')
				.cssText(args.fontstyle)
				.wikitext('[')
				.newline();
	end

	local ul = div.tag('ul');

	ul
		.tag('li')
			.addClass('nv-view')
			.wikitext('[[' .. mainpage .. '|')
			.tag('span')
				.attr('title', 'Xem bản mẫu này')
				.cssText(args.fontstyle or '')
				.wikitext(viewLink)
				.done()
			.wikitext(']]')
			.done()
		.tag('li')
			.addClass('nv-talk')
			.wikitext('[[' .. talkpage .. '|')
			.tag('span')
				.attr('title', 'Thảo luận về bản mẫu này')
				.cssText(args.fontstyle or '')
				.wikitext(talkLink)
				.done()
			.wikitext(']]');

	if not args.noedit then
		ul
			.tag('li')
				.addClass('nv-edit')
				.wikitext('[' .. editurl .. ' ')
				.tag('span')
					.attr('title', 'Sửa đổi bản mẫu này')
					.cssText(args.fontstyle or '')
					.wikitext(editLink)
					.done()
				.wikitext(']');
	end

	if args.brackets then
		div
			.tag('span')
				.css('margin-left', '-0.125em')
				.cssText( args.fontstyle or '')
				.wikitext(']')
				.newline();
	end
	
	if args.collapsible then
		div
			.done()
		.tag('span')
			.css('font-size', '110%')
			.cssText(args.fontstyle or '')
			.wikitext(args[1])
	end

	return tostring(div.allDone())
end

function p.navbar(frame)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
	end
	return p._navbar(getArgs(frame))
end

return p