Rudolf Virchow

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Rudolf Virchow

Rudolf Ludwig Karl Virchow (13 tháng 8 năm 1821 – 5 tháng năm 1902) là bác sĩ, nhà nhân chủng học, nhà hoạt động y tế công cộng, nhà nghiên cứu bệnh học, nhà sinh vật học và chính trị gia người Đức.

Các câu nói[sửa]

 • For if medicine is really to accomplish its great task, it must intervene in political and social life. It must point out the hindrances that impede the normal social functioning of vital processes, and effect their removal. Vì nếu y học thực sự muốn hoàn thành nhiệm vụ to lớn của mình thì y học phải can thiệp vào đời sống chính trị và xã hội. Y học phải chỉ ra những trở ngại cản trở hoạt động xã hội bình thường của các quá trình quan trọng và có tác dụng loại bỏ những cản trở đó.
  • 1849 (Pathologies of Power, Paul Farmer, trang 323).
 • Medical statistics will be our standard of measurement: we will weigh life for life and see where the dead lie thicker, among the workers or among the privileged. Số liệu thống kê y tế sẽ là tiêu chuẩn đo lường của chúng ta: chúng ta sẽ cân nhắc quan sát tỷ lệ tử vong ở vùng nhiều hơn, ở những người công nhân hay ở những người thượng lưu.
  • 1848 (Infections and Inequalities, Paul Farmer, trang 1).
 • Omnis cellula e cellula
  • Tất cả các tế bào đều đến từ tế bào.
  • Năm 1850
 • Between animal and human medicine, there is no dividing line—nor should there be. Giữa y học dành cho động vật và con người, không có ranh giới phân chia và cũng không nên có.
  • 1856 (Trích dẫn: Klauder JV: Interrelations of human and veterinary medicine. N Engl J Med 1958, 258:170-177).
 • Cellular pathology is not an end if one cannot see any alteration in the cell. Chemistry brings the clarification of living processes nearer than does anatomy. Each anatomical change must have been preceded by a chemical one. Bệnh lý trong tế bào không phải là sự kết thúc nếu người ta không thể nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong tế bào. Hóa học sẽ làm rõ các quá trình sinh vật sống hơn là giải phẫu. Để có được một thay đổi về mặt giải phẫu, trước đó phải có thay đổi về mặt hóa học.
  • Rudolph Virchow Coper, H., Herken, H., 1963. Dtsch. Med. Wochenschr. 88,2025– 2036. Trích dẫn từ Gelman BB, Soukup VM, Schuenke KW, Keherly MJ, Holzer C, Richey FJ, et al. Acquired neuronal channelopathies in HIV-associated dementia. J Neuroimmunol. 2004;157(1–2 SPEC. ISS.):111–9. 
 • The task of science is to stake out the limits of the knowable, and to center consciousness within them. Nhiệm vụ của khoa học là vạch ra những giới hạn của những gì có thể nhận thức được và tập trung ý thức vào đó.
  • 1849 (R. Virchow. Der Mensch (On Man). Berlin, 1849. English translation in: L. J. Rather, Disease, Life and Man -- Selected Essays of Rudolf Virchow, Stanford University Press, Stanford, CA, pp. 67–70, 1958).
 • The future is with the vegetarians. Tương lai thuộc về những người ăn chay.
  • Quoted in Consuming Culture in the Long Nineteenth Century: Narratives of Consumption, 1700-1900, edited by Tamara S. Wagner and Narin Hassan (Lexington Books, 2007), p. 19.

Câu nói về Virchow[sửa]

 • Pathology is the study of structural and functional abnormalities that are expressed as diseases of organs and systems. Classic theories attributed disease to imbalances or noxious effects of humors on specific organs. In the 19th century, Rudolf Virchow, often referred to as the father of modern pathology, proposed that injury to the smallest living unit of the body, the cell, is the basis of all disease. To this day, clinical and experimental pathology remain rooted in this concept. Bệnh học nghiên cứu về những bất thường về cấu trúc và chức năng, được biểu hiện dưới dạng bệnh của các cơ quan và hệ cơ quan. Các lý thuyết cổ điển cho rằng bệnh tật là do sự mất cân bằng hoặc tác động độc hại của chất dịch lên các cơ quan cụ thể. Vào thế kỷ 19, Rudolf Virchow (thường được coi là cha đẻ của bệnh lý học hiện đại) đã đề xuất rằng tổn thương xảy ra ở đơn vị sống nhỏ nhất của cơ thể là tế bào, và là nền tảng của mọi bệnh tật. Cho đến ngày nay, bệnh học lâm sàng và thực nghiệm vẫn bắt nguồn từ khái niệm này.
  • David S. Strayer and Emanuel Rubin, "Cell Adaptation, Cell Injury and Cell Death", in Raphael Rubin, David S. Strayer and Emanuel Rubin (ed.), Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine (6th ed.)

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: