Tục ngữ tiếng Anh

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Mục lục

A - Ă - Â[sửa]

 • All that glitter is not gold
Mọi thứ chói sáng không phải là vàng
 • Actions speak louder than words
Nói dễ hơn làm

D[sửa]

 • Don't bite off more than you can chew.
Tham thực, cực thân.
 • Don't judge the book by its cover
Đừng xét người qua bề ngoài

F[sửa]

 • First step that counts
Vạn sự khởi đầu nan.

I[sửa]

 • Ill-gotten, ill-spent.
Của thiên trả địa. Dể được, dể mất

G[sửa]

 • Great minds think alike
Chí lớn thường gặp nhau
 • Grasp all, lose all.
Tham thì thâm

H[sửa]

 • He who excuses himself, accuses himself
Có tật giật mình.
 • He, who has last laugh, laughs best . He who laughs last laughs best
Cười người hôm trước, hôm sau người cười
 • He who knows nothing doubts nothing

O[sửa]

 • Other times, other means
Ăn theo thuở, ở theo thời.
 • Out of sight, out of mind
Xa mặt, cách lòng.
 • Opportunity knocks but once.
Cơ hội chỉ đến một lần.

L[sửa]

 • Long absent soon forgotten
Xa mặt cách lòng

M[sửa]

 • Men are blind in their own cause
Sáng việc người , quáng việc mình
 • Make hay while the sun shines.
Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
 • Misfortune never come singly
Hoạ vô đơn chí.

N[sửa]

 • New one in , old one out
Có mới nới cũ
 • Nothing ventures, nothing gains
Phi thương, bất phú
 • Necessity knows no laws.
Túng thế phải tùng quyền
 • No pains, no gains
Tay làm hàm nhai

S[sửa]

 • Speech is silver, silence is gold
Lời nói là bạc, im lặng là vàng

T[sửa]

 • Tit for tat , Measure for measure , An eye for an eye , A tooth for a tooth.
Ăn miếng trả miếng
 • The higher you climb, the greater you fall.
Trèo cao té đau
 • The empty vessel makes greatest sound.
Thùng rỗng kêu to.
 • There's fire without smoke
Có lửa có khói
 • Travel forms a young man
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

U[sửa]

 • Gratitude is the sign of noble souls.
Uống nước nhớ nguồn

W[sửa]

 • When the going gets tough, the tough gets going
Cùng tắc biến, biến tắc thông.
 • While there's life, there's hope
Còn nước, còn tát.
 • When the going gets tough, the tough gets going.
Cùng tắc biến, biến tắc thông.
 • We reap as we sow
Gieo gió gặt bão

Xem thêm[sửa]

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan