Tục ngữ tiếng Anh

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mục lục

A - Ă - Â[sửa]

 • Ăn miếng trả miếng
Tit for tat
Measure for measure
An eye for an eye
A tooth for a tooth.
 • Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other means

B[sửa]

 • Bằng mặt mà không bằng lòng
Willing speech but unwilling heart

C[sửa]

 • Có mới nới cũ
New one in, old one out.
 • Của thiên trả địa.
Ill-gotten, ill-spent.
 • Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.
 • Còn nước, còn tát.
While there's life, there's hope.
 • Có tật giật mình.
He who excuses himself, accuses himself.
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own.
Handsome is as handsome does
 • Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar.
Better die on your feet than live on your knees.
 • Có còn hơn không.
Something better than nothing
If you cannot have the best, make the best of what you have.
 • Cẩn tắc vô ưu.
Good watch prevents misfortune.
 • Chí lớn thường gặp nhau,
Great minds think alike.
 • Cha nào, con nấy.
Like father, like son
 • Con sâu làm sầu nồi canh.
One drop of poison infects the whole of wine
 • Chín người, mười ý.
So many men, so many minds
 • Càng đông càng vui.
The more, the merrier
 • Chứng nào tật nấy.
Who drinks, will drink again
 • Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
Makes hay while sunshines.
 • Cơ hội chỉ đến một lần.
Opportunity knocks but once.
 • Cây ngay không sợ chết đứng.
A clean hand wants no washing.
 • Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
Catch the bear before you sell his skin
 • Chở củi về rừng.
To carry coals to Newcastle.

D[sửa]

 • Dục tốc bất đạt
More haste less speed
Haste makes waste
 • Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy go.
 • Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe
 • Dĩ hoà vi quý.
Judge not, that ye be not judged

Đ[sửa]

 • Đánh chết cái nết không chừa.
Habit is the second nature
 • Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Birds of the same feather stick together
 • Đèn nhà ai nấy sáng.
Half the world know not how the other half lives
 • Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing
 • Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too
 • Đen tình, đỏ bạc.
Lucky at cards, unlucky in love
 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin
 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man
 • Đừng đếm cua trong lỗ.
Don't count your chicken before they hatch.

G[sửa]

 • Gieo gió gặt bão
We reap as we sow
 • Giận hóa mất khôn.
Hatred is as blind as love

H[sửa]

 • Hoạ vô đơn chí.
It never rains but it pours.
Misfortune never come singly
 • Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush.
 • Hóa thù thành bạn
Make your enemy your friend.
 • Họ nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Apple does not fall far from the tree.

I[sửa]

 • Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent

K[sửa]

 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing
 • Không có lửa làm sao có khói
There is no smoke without fire
Where there is smoke, there is fire
 • Không biết thì dựa cột mà nghe
If you cannot bite, never show your teeth

L[sửa]

 • Lời nói không đi đôi với việc làm.
Do as I say, not as I do.
 • Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you'll catch none
 • Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little done.
 • Lời nói là bạc, im lặng là vàng
Speech is silver, but silence is gold

M[sửa]

 • Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways
 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man propose, god dispose.
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water.
 • Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth
 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.
 • Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches
 • Muộn còn hơn không
Better late than never

N[sửa]

 • Nói dễ, làm khó.
Easier said than done.
 • No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly
 • Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Birds of a feather flock together.

O - Ô - Ơ[sửa]

 • Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another

P[sửa]

 • Phi thương, bất phú
Nothing ventures, nothing gains

R[sửa]

 • Rượu vào, lời ra.
Drunkenness reveals what soberness conceals.

S[sửa]

 • Sinh sự, sự sinh.
Don't trouble trouble till trouble troubles you
 • Sai một ly đi một dặm.
a miss as good as a mile
 • Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

T[sửa]

 • Trèo cao té đau
The higher you climb, the greater you fall.
 • Tay làm hàm nhai
No pains, no gains
 • Tham thì thâm
Grasp all, lose all.
 • Túng thế phải tùng quyền
Necessity knows no laws.
 • Thùng rỗng kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.
 • Tình yêu là mù quáng.
Affections blind reasons. Love is blind.
 • Tham thực, cực thân.
Don't bite off more than you can chew.
 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools.
 • Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths but he sends meat.
 • Trong khốn khó mới biết bạn tốt.
Hard times show whether a friend is a true friend/ A friend in need is a friend indeed
 • Thắng là vua, thua là giặc.
Losers are always in the wrong
 • Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Observations is the best teacher
 • Thời qua đi, cơ hội khó tìm .
Opportunities are hard to seize
 • Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
Still waters run deep
 • Tai vách, mạch rừng.
Walls have ears
 • Trèo cao, té nặng
The higher you climb, the greater you fall.

U[sửa]

 • Uống nước nhớ nguồn
Gratitude is the sign of noble souls.

V[sửa]

 • Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts
 • Việc người thì sáng, việc mình thi quáng
Men are blind in their own cause
 • Vắng chủ nhà, gà mọc vọc niêu tôm.
When the cat is away, the mice will play
 • Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
Make hay while the sun shines.

X[sửa]

 • Xem việc biết người.
Judge a man by his work
 • Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten

Y[sửa]

 • Đẹp hay xấu là tuỳ đánh giá của mỗi người!
Beauty is in the eye of the beholder.