Thành công

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Thành công dẫn đén thành công
Success brings success
  • Không có sự thành công nào bằng chính sự thành công
Nothing succeeds like success.
  • Thành công là một hành trình, không phải là nơi đến
Success is a journey, not a destination.
  • Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!
On the way to success, there is no trace of lazy men.
  • Một người thành công thực sự là giúp đỡ được người khác đi đến các thành công!
  • Dù tôi thành công hay thất bại, không có ai khác làm điều đó,ngoại trừ chính tôi. Tôi là sức mạnh.