Đại Học (kinh điển)

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sách Đại Học dùng để dạy cho học trò từ 15 tuổi trở lên, khi bước vào bậc đại học, dạy cho biết cách xử sự ở đời để lớn lên ra gánh vác việc nước.

Theo các nho gia, sách Đại Học do Tăng Tử (Tăng Sâm) làm ra để diễn giải các lời nói của Khổng Tử. Nội dung gồm 2 phần:

  • Phần đầu có một thiên gọi là Kinh, chép lại các lời nói của Khổng Tử.
  • Phần sau là giảng giải của Tăng Tử, gọi là Truyện, gồm 9 thiên.

Mục đích và tôn chỉ của sách này là nói về đạo quân tử, trước hết phải sửa cái đức của mình cho sáng tỏ để mọi người noi theo, làm sao cho đến chỗ chí thiện. Muốn được vậy, phải sử dụng Bát điều mục (tám điều): cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Cái gốc của đạo quân tử là sự "tu thân". Cho nên trong sách Đại Học có câu: "Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhứt thị giai dĩ tu thân vi bổn" (Nghĩa là: "từ vua cho đến thường dân, ai ai cũng đều lấy sự sửa mình làm gốc").

Trích Dẫn[sửa]

  • Tri chỉ nhi hậu hữu định, Định nhi hậu năng tỉnh, Tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, Lự nhi hậu năng đắc
Có biết đến cùng sau mới định trí, định trí sau mới tỉnh, định tỉnh sau mới yên, yên sau mới có thể nghỉ ngợi tinh tường, nghỉ ngợi tinh tường sau mới lĩnh ngộ được điều hay lẽ phải.