Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Prenn (Thảo luận | đóng góp)

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 09:32, ngày 16 tháng 6 năm 2011 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ người được miễn cấm IP và bảo quản viên đến bảo quản viên
  • 09:30, ngày 16 tháng 6 năm 2011 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người được miễn cấm IP
  • 16:14, ngày 25 tháng 5 năm 2011 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ người được miễn cấm IP và bảo quản viên đến bảo quản viên
  • 03:00, ngày 17 tháng 5 năm 2011 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người được miễn cấm IP
  • 04:06, ngày 20 tháng 2 năm 2011 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ người được miễn cấm IP và bảo quản viên đến bảo quản viên
  • 13:46, ngày 16 tháng 2 năm 2011 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người được miễn cấm IP
  • 03:31, ngày 2 tháng 8 năm 2010 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ người được miễn cấm IP và bảo quản viên đến bảo quản viên (đã có quyền sysop thì xem nhữ đã được miễn cấm vĩnh viễn :))
  • 04:50, ngày 17 tháng 7 năm 2010 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ (không có) đến người được miễn cấm IP (trùng với dãy IP 777.852.160 bị cấm vô hạn tại meta và IP 72.52.127.239 cấm đến tuần sau tại Wikiquote vi)