Bước tới nội dung

Bản mẫu:Đã xem xét bỏ cấm

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Đã xem xét và từ chối yêu cầu bỏ cấm.
Thành viên bị cấm này (nhật trình cấm | cấm tự động | bỏ cấm | đóng góp | đóng góp đã bị xóa) đã yêu cầu được bỏ cấm, nhưng một bảo quản viên đã xem xét và từ chối yêu cầu này. Những bảo quản viên khác cũng có thể cùng xem xét việc cấm này, nhưng không nên bỏ qua quyết định này mà không có lý do thật chính đáng (xem quy định cấm thành viên). Đừng xóa yêu cầu bỏ cấm trong khi bạn vẫn bị cấm. Bạn có thể yêu cầu xem xét lại với tối đa hai lần yêu cầu một năm đối với một lần cấm bằng cách thêm một yêu cầu bỏ cấm nữa.

Lý do yêu cầu: "(CHƯA ĐƯA RA LÝ DO)"

Việc lạm dụng Tiêu bản:Bỏ cấm có thể dẫn đến khóa luôn trang thảo luận của bạn.
Nếu bạn đã xem xét một yêu cầu bỏ cấm, hãy thay thế "{{bỏ cấm|lý do yêu cầu}}" bằng "{{đã xem xét bỏ cấm|lý do yêu cầu|lý do từ chối --~~~~}}".

Chú ý: Nếu lý do từ chối của bạn không hiển thị, điều đó có nghĩa là chữ ký của bạn đã làm nó bị hư. Hãy dùng "{{đã xem xét bỏ cấm|lý do yêu cầu|từ chối=lý do từ chối --~~~~}}" trong những trường hợp như vậy.


Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]