Bản mẫu:Cb-ph2

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Xin hãy dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng tại Wikiquote. Sửa đổi của bạn dường như là sự phá hoại và đã được lùi lại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời sử dụng chỗ thử. Cám ơn.

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách dùng

Cách dùng Cho ra
{{subst:cb-ph2}} Xin hãy dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng tại Wikiquote. Sửa đổi của bạn dường như là sự phá hoại và đã được lùi lại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời sử dụng chỗ thử. Cám ơn.
{{subst:cb-ph2|Tên bài}} Xin hãy dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng tại Wikiquote, như bạn đã làm tại Tên bài. Sửa đổi của bạn dường như là sự phá hoại và đã được lùi lại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời sử dụng chỗ thử. Cám ơn.
{{subst:cb-ph2|Tên bài|Đây là phần bạn muốn ghi thêm vào sau.}} Xin hãy dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng tại Wikiquote, như bạn đã làm tại Tên bài. Sửa đổi của bạn dường như là sự phá hoại và đã được lùi lại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời sử dụng chỗ thử. Đây là phần bạn muốn ghi thêm vào sau.

Xem thêm