Cơ hội

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Cơ hội chỉ đến với những tư tưởng có chuẩn bị.
"Chance favors the prepared mind." — Louis Pasteur
  • Nếu không chuẩn bị, bạn hãy chuẩn bị đón thất bại.
By failing to prepare, you are preparing to fail.
  • Đôi khi, bạn cần một cánh cửa đập vào mặt của bạn trước khi bạn có thể nghe thấy tiếng gõ cơ hội.
Sometimes, you need a door slammed in your face before you can hear opportunity knock. — James Geary
  • Lịch sử lặp đi lặp lại chính nó, cơ hội thì không.
"History repeats itself, opportunity doesn't."
  • 1 cơ hội không gõ cửa 2 lần.
"Opportunity doesn't knock twice."
  • Hãy học cách lắng nghe, tại vì đôi khi cơ hội gõ cữa rất khẽ khàng.
"Learn to listen. Opportunity sometimes knocks very softly."
  • Người khôn tạo cơ hội chứ không tìm.
"A wise man will make more opportunities than he finds."