Danh ngôn Tôn tử

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 • Thánh nhân yên bằng đạo, trị bằng nghĩa, động bằng lễ, nuôi bằng nhân
 • Ra lệnh thì dùng văn, trị an thì dùng võ
 • Tiên phát chế nhân
Ra tay trước thắng địch
 • Tác chiến bất ngờ
Tấn công khi địch không đề phòng
 • Lộng giả thành chân . hư hư , thực thực
 • Lúc nhanh thì như gió cuốn . Lúc chậm rãi như rừng sâu . Lúc tấn công như lửa cháy . Lúc phòng ngự như núi đá
 • Tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu . Tránh chỗ thực đánh vào chỗ hư
 • Tự dưỏng mình để giành thắng lợi
Biển giả thành thật . Biến that thành giả
 • Bất chiến tự nhiên thành
Không đánh vẫn thắng
 • Tri kỷ tri bỉ , bách chiến bách thắng
Biết hình biết ta, trăm trận trăm thắng
 • Biết người biết ta, trăm trận không nguy
Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua
Không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.
 • Người dày dạn trận mạc không nổi giận,
Người biết cách chiến thắng không sợ hãi
Người thông thái thắng trước khi chiến đấu
Còn kẻ ngu muội chiến đấu để thắng.
 • Đạo làm tướng trước nhất phải có,"năm tài" và tránh "mười lỗi". Năm tài là: trí, nhân, tín, dũng, trung. Trí thì biết cẩn thận, nhân thì biết thương người, tín thì không sai hẹn, dũng thì không ai dám phạm, trung thì không ở hai lòng. Còn mười điều lỗi: một là cậy vào cái dũng khinh thân mình, hai là gặp việc gấp thì nóng nảy, thiếu cẩn thận, ba là gặp lợi thì ham, bốn là vì lòng nhân không dám giết người, năm là ỷ lại vào sức mình không biết lo xa, sáu là tin mà không phòng, bảy là không chịu thu thập ý kiến mọi người, tám là việc đáng làm gấp mà do dự, chín là thiên vị, thiếu công bằng, mười là lười biếng, chỉ muốn sai người. Nếu có đủ "năm tài" và tránh được "mười lỗi" ấy, tất là tướng giỏi.