Wikiquote

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Wikiquote là một dự án thuộc Wikimedia Foundation, cùng với Wikipedia là nơi sưu tầm các trích dẫn, ca dao, tục ngữ v.v. trực tuyến.

Trích dẫn từ Wikiquote

  • Wikiquote là bộ sưu tập trực tuyến mở các trích dẫn từ những người đủ độ nổi bật và các tác phẩm được sáng tạo trong mọi ngôn ngữ, bản dịch của các trích dẫn phi Anh ngữ, có liên kết đến Wikipedia để biết thêm thông tin.[1]

Liên kết ngoài

  1. ^ Trang Chính Wikiquote tiếng Anh vào ngày 10 tháng 3 năm 2009.