Bước tới nội dung

Thư thứ hai gửi Timôthê

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
...rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ (II Timôthê 1:1)

Thư thứ hai gửi Timôthê (tiếng Hy Lạp cổ: Προς Τιμοθεον Β΄) hay gọi đơn giản II Timôthê là một trong ba bức thư Kinh Thánh Tân Ước được nhóm lại thành thư tín mục vụ cùng với Thư thứ nhất gửi TimôthêThư gửi Tít. Theo truyền thống, đây là thư cuối cùng Phaolô viết ít lâu trước khi qua đời.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh

[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς Πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ.
  Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ. (II Timôthê 1:7)
 • Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου,
  Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa-vít, đã từ kẻ chết sống lại, theo như Tin Lành của ta, (II Timôthê 2:8)
 • Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν.
  Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. (II Timôthê 2:20)
 • πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,
  Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, (II Timôthê 3:16)
  • Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Cả Kinh Thánh đều được Ðức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính, (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Toàn thể Thánh Kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Cả Thánh kinh đều được Thượng Đế cảm ứng, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện con người theo sự công chính. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Kinh thánh nhất nhất đã được thần hứng, và có ích để dạy dỗ, để biện bác, để tu chỉnh, để giáo huấn trong sự công chính, (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα·
  Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. (II Timôthê 4:7)

Danh ngôn liên quan

[sửa]
Câu Kinh Thánh II Timôthê 4:2 trong một nhà thờ tại Hà Lan
 • To realize this is to appreciate, however weakly, the awfulness of the cloud which, from the human point of view, brooded, full of sullen thunders over the head of St. Paul when he wrote this dying Letter. - Handley Carr Glyn Moule, The Second Epistle to Timothy: Short Devotional Studies on the Dying Letter of St. Paul, Religious Tract Society, 1906, tr. 11
  Từ cách nhìn con người, dù là yếu ớt đi chăng nữa cũng có thể phải đánh giá cao hoàn cảnh hoạn nạn mà sứ đồ Phaolô viết lá thư này khi thời điểm sau cuối đã cận kề.
 • Paul wrote his Second Letter to Timothy from the loneliness of a dungeon while awaiting a likely death. - Thomas D. Lea, Hayne P. Griffin, 1, 2 Timothy, Titus, B&H Publishing Group, 1992, tr. 179
  Phaolô viết lá thư thứ hai cho Timôthê từ nỗi cô đơn ngục tù trong khi chờ đợi cái chết có thể xảy đến.
 • What comfort, encouragement, inspiration, and new resolves must have flooded the heart of its devoted reader as, doubtless with tear-dimmed eyes, he read teh afectionate admonitions, the stirring appeals, and the glorious promises of this epistle! - D Edmond Hiebert, 'Second Timothy- Everyman's Bible Commentary, Moody Publishers, 1959, tr. 5
  Niềm yên ủi, khích lệ, soi dẫn và những quyết tâm mới chắc hẳn đã tràn ngập tấm lòng người đọc hết sức như thế nào, chắc chắn với đôi mắt đẫm lệ, ông đọc những lời khuyên nhủ trìu mến, những lời kêu gọi xúc động và những lời hứa vinh quang trong thư này!
 • In its wider purpose, the epistle is a call for every believer to seek strength and pursue faithfulness in spritual service. - John MacArthur, 2 Timothy MacArthur New Testament Commentary, Moody Publishers, 1995, tr. xi
  Với mục đích rộng hơn, thư này là lời kêu gọi mọi tín hữu tìm kiếm sức mạnh và giữ trung tín trong khi phục vụ thuộc linh.
 • Our 2 Timothy, which was the first of the three to be written, consists of this last letter expanded an brought up to date by the auctor ad Timotheum to meet the requirements of his own day,... - P. N. Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles, Wipf and Stock Publishers, 2016, tr. 8
  Thư II Timôthê của chúng ta là thư đầu tiên trong ba thư được viết, tạo nên thư cuối cùng này được tác giả mở rộng và cập nhật để đáp ứng các yêu cầu đặt ra với thời điểm của mình,...

Xem thêm

[sửa]

Liên kết ngoài

[sửa]
Wikipedia
Wikipedia