Bước tới nội dung

Thư gửi Philemon

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Một mảnh bản văn Thư Philemon thế kỷ 2-3

Thư gửi Philemon (tiếng Hy Lạp cổ: Προσ Φιλημονα) hay gọi đơn giản Philêmôn là một thư tín trong Tân Ước. Khi đang bị ngục tù, Phaolô viết thư này cho Philemon (Phi-lê-môn) đang là lãnh đạo Hội thánh ở Côlôse. Đây là thư tín ngắn nhất của Phaolô, chỉ bao gồm 335 từ trong nguyên ngữ.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν.
  Tôi cầu-xin Ngài rằng đức-tin đó, là đức-tin chung cho chúng ta, được có hiệu-nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi đều lành được làm trong chúng ta. (Philemon 1:6)
 • σὺ δὲ αὐτόν, τοῦτ’ ἔστι τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ·
  người như lòng-dạ tôi vậy. (Philemon 1:12)
 • εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει·
  Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh đều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. (Philemon 1:18)
 • Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν· ἀμήν.
  Nguyền xin ân-điển của Đức Chúa Jêsus-Christ ở với tâm-thần anh em! (Philemon 1:25)
  • Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm linh anh em! (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh chị em. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-su ban đầy ân sủng trên tâm linh anh chị em. (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Nguyền xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở với tâm linh anh. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • cầu xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đầy tràn tâm linh anh! Thân kính, Phao-lô (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Ân sủng của Chúa Yêsu Kitô ở cùng thần khí anh em. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Cầu chúc anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Amen. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Danh ngôn liên quan[sửa]

 • In other words, the microrhetoric of Philemon contributes to and is in service of the macro-rhetoric, such that it is inadequate simply to recognize the rhetoric devices within Philemon. - Ben Witherington, The Letters to Philemon, the Colossians, and the Ephesians: A Socio-Rhetorical Commentary on the Captivity Epistles, 2007, tr. 51
  Nói cách khác, vi tu từ của thư Philemon đóng góp và phục vụ cho vĩ tu từ, đến mức chỉ nhận thấy vi tu từ trong đó là không đủ.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: