Thư gửi người Hêbơrơ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Tảng đá khắc Hêbơrơ 7:25

Thư gửi người Hêbơrơ (tiếng Hy Lạp cổ: Πρὸς Ἑβραίους) hay gọi đơn giản Hêbơrơ là một thư tín trong Tân Ước, tác giả theo truyền thống là sứ đồ Phaolô. Thư được viết khoảng năm 65-67 trước khi thành Jerusalem bị phá hủy. Tuy có những điểm tương đồng với các thư tín Phaolô còn lại, thư có những tư tưởng riêng độc đáo.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν.
  Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, (Hêbơrơ 2:11)
 • προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν
  Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. (Hêbơrơ 4:16)
  • Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Vậy chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngai ân sủng, để có thể nhận ơn thương xót và tìm được ân sủng, hầu giúp chúng ta trong lúc cần. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời. (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Cho nên chúng ta hãy dạn dĩ đến trước ngôi ân phúc của Thượng Đế để nhận được lòng nhân ái và ân phúc hầu giúp chúng ta lúc cần. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Vậy, ta hãy vững lòng đến gần ngai Thượng Đế để nhận lãnh tình thương và ân phúc giúp ta khi cần thiết. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Vậy ta hãy dạn dĩ tiến lại gần ngai ân sủng, hòng được đáp cứu đúng thời. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ κομισάμενοι τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες, καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς.
  Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. (Hêbơrơ 11:13)
 • ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.
  Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. (Hêbơrơ 12:6)
 • μιμνῄσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι.
  Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. (Hêbơrơ 13:3)

Danh ngôn liên quan[sửa]

Vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. (Hêbơrơ 13:14)
 • The book was not signed, and so there have been many suggestions over the centuries. - Edward D. Andrews, THE EPISTLE TO THE HEBREWS: Who Wrote the Book of Hebrews?, 2020, tr. 19
  Sách không được ký tên nên đã có rất nhiều đề xuất [về tác giả] qua nhiều thế kỷ.
 • It is not sufficient, however, to stop with the identification of Hebrews as a synagogue homily or to point out that it is exposition and application of Scripture. - Gareth L. Cockerill, The Epistle to the Hebrews, 2012, tr. 15
  Tuy vậy, vẫn chưa đủ nếu chỉ dừng lại ở việc xác định thư Hêbơrơ chỉ là bài giảng trong hội đường hay đơn thuần là giải thích và áp dụng Kinh Thánh.
 • The epistle to the Hebrews confronts us in its opening exordium with the theological issue of how to speak rightly about the God who spoke in the past and continues to speak now through a Son. - Richard Bauckham, The Epistle to the Hebrews and Christian Theology, 2009, tr. 2
  Thư Hêbơrơ gặp gỡ chúng ta ngay từ phần mở đầu về vấn đề thần học cách thức để nói về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, Đấng đã phán khi xưa và nay tiếp tục phán qua Đức Chúa Con.
 • The Epistle to the Hebrews differs from most of the New Testament epistles in that, while it ends like a letter, it does not begin like one; it lacks the customary opening salution containing the names of the writer and of the people addressed. - F. F. Bruce, The Epistle to the Hebrews, 1990, tr. 3
  Thư Hêbơrơ khác với hầu hết thư tín Tân Ước ở chỗ tuy kết thúc giống một lá thư nhưng mở đầu lại không giống, tác phẩm không có lời chào đầu thư thường thấy của người viết dành cho người nhận.
 • It is true that the Epistle to the Hebrews has been the battleground of discordant opinion and conjecture: its author is unknown, its occation ustated, and its destination disputed. - Philip Edgcumbe Hughes, A Commentary on the Epistle to the Hebrews, 1987, tr. 1
  Sự thực thư Hêbơrơ đã là chiến trường tranh đấu những quan điểm và phỏng đoán trái ngược nhau: không rõ tác giả, không rõ nơi chốn và bị tranh cãi về người nhận.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia