Bước tới nội dung

Thư gửi tín hữu Côlôse

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
...mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. (Côlôse 3:10)

Thư gửi tín hữu Côlôse (tiếng Hy Lạp cổ: Προς Κολοσσαεις) hay gọi đơn giản Côlôse là sách thứ 12 trong Kinh Thánh Tân Ước. Theo như nội dung bên trong, tác giả là sứ đồ PhaolôTimôthê gửi cho Hội thánh tại Côlôse (Κολοσσαί), một thành Phrygia gần Laodicea (Λαοδίκεια) và cách Êphêsô ở Tiểu Á khoảng 100 dặm.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν·
  trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. (Côlôse 1:14)
 • συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
  Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. (Côlôse 2:12)
 • τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς.
  Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; (Côlôse 3:2)
  • Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất, (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không vào những gì dưới đất, (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian, (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Hãy suy nghĩ đến những việc trên trời, đừng suy nghĩ những việc thuộc về đất. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Hãy tập trung tâm trí vào việc thiên thượng, đừng chăm vào việc trần gian. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Lòng tri hãy hứng về những điều trên cao, đừng (hứng) về những điều dưới đất. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ,
  Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. (Côlôse 4:2)

Danh ngôn liên quan[sửa]

Tàn tích Côlôse
 • The Epistle to the Colossians is comparatively brief; but it is unique among the writings of the New Testament, and its importance and value are out of all proportion to its breevity. - Goss Alexander, The Epistles to the Colossians and to the Ephesians, Macmillan, 1910, tr. 1
  Thư Côlôse tương đối ngắn gọn nhưng có đặc trưng duy nhất trong các tác phẩm Tân Ước, tầm quan trọng và giá trị vượt xa sự ngắn gọn của thư.
 • Though comparatively speaking a mustard seed epistle (about 1,979 words), Colossians presents a mountainous message. - Greg Hinnant, Colossiannotes: An Inspirational Commentary on Paul's Epistle to the Colossians, Charisma Media, 2016, tr. xvii
  Mặc dù nhỏ như hạt cải (khoảng 1.979 từ), thư Côlôse lại trình bày một sứ điệp khổng lồ như núi.
 • Rather short by Pauline standards, it nevertheless conveys a richly symbolic world and a compelling message full of power and mystery. - Walter T. Wilson, The Hope of Glory: Education and Exhortation in the Epistle to the Colossians, BRILL, 1997, tr. 1
  Khá ngắn so với các thư tín của Phaolô, nhưng thư này lại truyền tải cả một thế giới biểu tượng phong phú và một sứ điệp hấp dẫn đầy quyền năng và bí ẩn.
 • Paul's letter to the Colossians has had an impact on Christian theology and practice out of proportion to its size. - Douglas J. Moo, The Letters to the Colossians and to Philemon, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2008, tr. 25.
  Thư Phaolô gửi tín hữu Côlôse đã có tác động đến thần học và thực hành Cơ Đốc giáo vượt xa khỏi kích thước của nó.
 • Colossians could fairly be described as the most intriguing of the Pauline letters. - James D. G. Dunn, The Epistles to the Colossians and to Philemon, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2014, tr. 19
  Côlôse có thể được mô tả như lá thư hấp dẫn nhất trong số các thư tín của Phaolô.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia