Bước tới nội dung

Thư thứ nhất gửi tín hữu Têsalônica

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chớ dập tắt Thánh Linh; (I Têsalônica 5:19)

Thư thứ nhất gửi tín hữu Têsalônica (tiếng Hy Lạp cổ: Προς Θεσσαλονικεις Α΄) hay gọi đơn giản I Têsalônica là sách thứ 13 trong Kinh Thánh Tân Ước. Thư do sứ đồ Phaolô viết cho Hội thánh tại Têsalônica (Θεσσαλονίκη) thuộc Hy Lạp ngày nay. Đây có thể là thư tín sớm nhất của Phaolô, viết khoảng năm 52, nếu không tính đến một số ý kiến học giả cho rằng Thư gửi tín hữu Galati còn sớm hơn vào năm 48.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς·
  Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào. (I Têsalônica 1:5)
 • ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον, οὕτω λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ τῷ Θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν.
  Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi. (I Têsalônica 2:4)
 • διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ’ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει καὶ ἀνάγκῃ ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως·
  Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. (I Têsalônica 3:7)
 • Τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας,
  Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, (I Têsalônica 4:3)
 • Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,
  Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, (I Têsalônica 5:16-17)
  • Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi; (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngừng, (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Hãy vui mừng mãi mãi; cầu nguyện không ngừng; (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Hãy vui mừng luôn luôn, thường xuyên khẩn nguyện. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngừng, (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Hãy vui mừng luôn! và đừng ngớt cầu nguyện! (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Danh ngôn liên quan[sửa]

 • In comparison with all the later Pauline letters, 1 Thessalonians has two remarkable features not found in any of the others. - Gordon D. Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2009, tr. 34
  So với tất cả các thư sau này của Phaolô, I Têsalônica có hai đặc điểm nổi bật không tìm thấy ở bất kỳ thư nào khác.
 • The Epistles to the Thessalonians are doubly interesting. - R. V. Dunlop, Lectures on St. Paul's First Epistle to the Thessalonians., R. Grant & Son, 1882, tr. xvii
  Các thư gửi cho tín hữu Têsalônica thú vị gấp đôi.
 • Paul's primary concern is not to correct a doctrinal aberration but to provide consolation for his readers regarding the participation of their deceased love ones in the parousia. - Charles A. Wanamaker, The Epistle to the Thessalonians, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2013, ISBN 9781467423151
  Mối bận tâm chính của Phaolô không phải điều chỉnh giáo lý sai lạc mà mang đến an ủi cho độc giả có người thân đã qua đời trong đức tin.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]