Bước tới nội dung

Thư gửi tín hữu Galati

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy! (Galati 6:14)

Thư thứ gửi tín hữu Galati (tiếng Hy Lạp cổ: Προς Γαλατας) hay gọi đơn giản là sách Galati xếp vị trí thứ chín trong Kinh Thánh Tân Ước. Tác giả là sứ đồ Phaolô viết cho cộng đồng Cơ Đốc nhân thuở ban đầu ở Galatia, nhấn mạnh việc chỉ tuân theo luật pháp là phủ nhận sự cứu rỗi của Chúa Giêsu.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.
  Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. (Galati 2:20)
 • οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
  Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. (Galati 3:28)
 • ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,
  Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, (Galati 4:4)
 • ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
  Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: (Galati 5:22)
  • Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Nhưng trái của Ðức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm tốn, tiết độ. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ, (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Nhưng Thánh Linh sinh ra những bông trái như yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, ôn hòa, đức độ, trung tín, khiêm nhường, tiết độ. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Trái lại, nếp sống do Thánh Linh dìu dắt sẽ kết quả yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hòa nhã, tự chủ. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Còn hoa quả của Thần khí là:mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, hiền từ, tiết độ. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει·
  Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. (Galati 6:7)

Danh ngôn liên quan[sửa]

 • the contrast of tone and thought even between Galatians and Romans is an argument against bringing them closely together. It is not likely that Paul would deal with the topic as vehemently as he does in the one letter, and soon after discuss it as calmly as he does in the other. The one was written in the very heat of the conflict, the other when the worst of the danger was past. - Garvie Gospel được trích lại trong Ronald Y. K. Fung, The Epistle to the Galatians, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1988, tr. 24
  sự tương phản về giọng điệu và tư tưởng giữa thư Galati và thư Roma tạo ra lập luận rằng không thể đưa chúng lại gần nhau được. Chắc hẳn với cùng một đề tài, Phaolô đang sôi nổi trong thư này lại ngay lập tức điềm tĩnh trong thư khác được. [Chỉ có thể] một thư được viết giữa giai đoạn xung đột gay gắt, còn thư kia là khi những kịch liệt tồi tệ nhất đã qua.
 • Paul is engaged in a battle for the gospel in this letter, and his words still speak to us today. - Thomas R. Schreiner, Galatians, Zondervan Academic, 2011, tr. 21
  Phaolô tham chiến vì Phúc Âm trong lá thư này và lời ông viết ra vẫn là cho chính chúng ta ngày nay.
 • The great question discussed is, Was the Jewish law binding on Christians? The epistle is designed to prove against the Jews that men are justified by faith without the works of the law of Moses. - Matthew George Easton, 1894, Galatians, Epistle to the.
  Câu hỏi lớn được bàn thảo là liệu Luật Do Thái có ràng buộc Cơ Đốc nhân không? Thư nhằm phản bác người Do Thái rằng con người được xưng công bình bởi đức tin mà không cần làm theo luật Môise.
 • It would be impossible to discuss a polemical letter such as Galatians, without referring in some way to Paul's intentions in arguing as he did, even if our reconstructions of that intention will always be contentious, and less than certain. - John Riches, Galatians Through the Centuries, John Wiley & Sons, 2012.
  Sẽ không thể thảo luận về lá thư luận chiến như thư Galati nếu không đề cập đến ý định trong tranh luận mà Phaolô đã thực hiện, ngay cả khi ý định đó được chúng ta tái tạo lại cũng chưa hề chắc chắn và luôn gây tranh cãi.
 • Historically, Galatians has been foundational for many forms of Christian doctrine, proclamation, and practice. - Richard Longenecker, Galatians, Volume 41, Zondervan Academic, 2017, tr. xliii.
  Về mặt lịch sử, thư Galati là nền tảng cho nhiều hình thức giáo lý, tuyên bố và thực hành Cơ Đốc.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia