Bước tới nội dung

Thư gửi tín hữu Êphêsô

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Thành cổ Jerusalem, khu Cơ Đốc, trên biển hồng là câu Kinh Thánh Êphêsô 2:8-9

Thư gửi tín hữu Êphêsô (tiếng Hy Lạp cổ: Προς Εφεσιους) hay gọi đơn giản Êphêsô là sách thứ mười trong Kinh Thánh Tân Ước. Tác giả theo truyền thống là sứ đồ Phaolô viết cho cộng đồng Cơ Đốc thành Êphêsô vào khoảng năm 62.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh

[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ,
  Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, (Êphêsô 1:3)
 • Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον,
  Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. (Êphêsô 2:8)
  • Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Ðức Chúa Trời; (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được. Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Vậy anh em được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không do anh em tự tạo. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Vì chính bởi ơn huệ mà anh em được cứu, nhờ lòng tin, và lại không phải do tự anh em; đó là ơn Thiên Chúa ban; (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,
  Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, (Êphêsô 4:1)
 • καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι,
  Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. (Êphêsô 5:18)
 • Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.
  Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. (Êphêsô 6:10)

Danh ngôn liên quan

[sửa]
Tranh vẽ Phaolô tay trái cầm tấm bảng avaritia est idolorum servitus (Êphêsô 5:5)
 • The Letter to the Ephesians is one of the most influential documents in the Christian church. - Harold W. Hoehner, Ephesians: An Exegetical Commentary, Baker Academic, 2002, tr. 1
  Thư gửi tín hữu Êphêsô là một trong những văn bản có ảnh hưởng nhất trong Hội thánh Cơ Đốc.
 • There are forty words in Ephesians that are not found elsewhere in the Pauline corpus. - Norman Perrin, The New Testament, an introduction: proclamation and parenesis, myth and history, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982, tr. 218
  Có bốn mươi từ trong thư Êphêsô không tìm thấy ở bất cứ trước tác nào khác của của Phaolô.
 • The Letter to the Ephesians is one of the most significant documents ever written. - Peter O'Brien, The Letter to the Ephesians, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999, tr. 1
  Thư gửi tín hữu Êphêsô là một trong những văn bản quan trọng nhất từng được viết ra.
 • That to the Ephesians does not seem to have originated in any special circumstances, but is simply a letter springing from Paul's love to the church there, and indicative of his earnest desire that they should be fully instructed in the profound doctrines of the gospel.- Matthew George Easton, 1894, Ephesians, Epistle to the.
  Thư Êphêsô dường như không khởi phát từ bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào, mà đơn thuần viết ra bắt nguồn từ tình yêu thương của Phaolô gửi cho Hội thánh ở đó, và cho thấy mong muốn tha thiết là họ phải được hướng dẫn đầy đủ về giáo lý Phúc Âm sâu sắc.
 • There is a strong emphasis on the power of God and the "powers" of evil in Ephesians. - Clinton E. Arnold, Power and Magic: The Concept of Power in Ephesians, Wipf and Stock Publishers, 2001, tr. 1
  Trong thư Êphêsô có nhấn mạnh vào quyền năng Đức Chúa Trời và "quyền lực" ma quỷ.

Xem thêm

[sửa]

Liên kết ngoài

[sửa]
Wikipedia
Wikipedia