Bước tới nội dung

Thư thứ hai của Phierơ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Mảnh thủ bản năm 650

Thư thứ hai của Phierơ (tiếng Hy Lạp cổ: Πετρου Β΄) hay gọi đơn giản II Phierơ là một thư tín tổng quát Tân Ước, tác giả như trong thư xưng là sứ đồ Phierơ. Các học giả ước tính thư được viết trong khoảng năm 60-150.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tân Ước 1925 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφητεία, ἀλλ᾿ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι.
  Vì chẳng hề có lời tiên-tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh-Linh cảm-động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. (II Phierơ 1:21)
 • καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, οἷς τὸ κρῖμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάξει.
  Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối-trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị-định từ lâu nay, và sự hư-mất của họ chẳng ngủ. (II Phierơ 2:3)
 • ἐκκλινάτω ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν.
  Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối-tăm mờ-mịt đã để dành cho chúng nó. (II Phierơ 2:17)
 • οὐ βραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι.
  Chúa không chậm-trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn-nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn. (II Phierơ 3:9)
  • Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em, vì không muốn người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn. (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Thượng Đế không chậm trễ thực hiện lời hứa như một số người lầm tưởng. Nhưng Ngài đang nhẫn nhục với anh chị em. Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Không phải Chúa chậm trễ thực hiện lời hứa như người ta tưởng. Nhưng Ngài chờ đợi, vì không muốn ai bị hư vong nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Chúa không trì hoãn giữ điều đã hứa, như có kẻ cho đó là trì hoãn, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn ai phải hư đi, nhưng là hết thảy có phương hối cải. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ,
  Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu-dấu, vì anh em trông-đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình-an, không dấu-vít, chẳng chỗ trách được. (II Phierơ 3:14)

Danh ngôn liên quan[sửa]

 • Peter wrote his second letter on the theme of the coming of Jesus, which he says was also a theme of his first letter, which is 1 Peter. - Peter J. Leithart, The Promise of His Appearing: An Exposition of Second Peter, 2004, tr. 14
  Phierơ viết thư thứ hai mang chủ đề Chúa Giêsu tái lâm, cũng lá chủ đề trong thư thứ nhất.
 • Peter never even considered the notion that the salvation bestowed in Christ could be untethered from moral transformation. - Thomas R. Schreiner, 1, 2 Peter, Jude: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, 2003, tr. 254
  Phierơ thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến quan điểm cho rằng sự cứu rỗi trong Đấng Christ có thể xử lý nhờ biến đổi đạo đức.
 • Second Peter (along with Jude) is viewed by some as the "dark corner" of the New Testament. - John MacArthur, 2 Peter and Jude MacArthur New Testament Commentary, 2005, tr. 1
  Thư II Phierơ (cùng Thư Giuđe) bị một số người coi là "góc tối" trong Tân Ước.
 • The importance of remembering makes 2 Peter a timely and critical word for today's Chrisitan. - James Shaddix, Exalting Jesus in 2 Peter, Jude, 2018, tr. 7
  Tầm quan trọng của việc ghi nhớ khiến thư II Phierơ trở thành lời phù hợp và quan trọng với Cơ Đốc nhân ngày nay.
 • 2 Peter also has contributed significantly, for example 1:20-1 on the inspiration of scripture has profoundly influenced theology - Rebecca Skaggs, 1, 2 Peter and Jude Through the Centuries, 2020, tr. 14
  Thư II Phierơ cũng có đóng góp đáng kể, như câu 1:20-21 nói về sự soi dẫn của Kinh Thánh đã ảnh hưởng sâu đậm đến thần học.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]