Bước tới nội dung

Thư thứ nhất của Phierơ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Câu Kinh Thánh I Phierơ 2:5 trên cửa ở Đức

Thư thứ nhất của Phierơ (tiếng Hy Lạp cổ: Πετρου Α΄) hay gọi đơn giản I Phierơ là một thư tín tổng quát Tân Ước, tác giả như trong thư xưng là sứ đồ Phierơ. Thư gửi đến các tín hữu "kiều ngụ rải rác" tại Tiểu Á đang bị bắt bớ vì đức tin mình nơi Chúa Giêsu.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tân Ước 1925 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε·
  Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, (I Phierơ 1:24)
 • πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν Θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 18 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.
  Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua. (I Phierơ 2:17)
  • Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Vậy chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngai ân sủng, để có thể nhận ơn thương xót và tìm được ân sủng, hầu giúp chúng ta trong lúc cần. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời. (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Cho nên chúng ta hãy dạn dĩ đến trước ngôi ân phúc của Thượng Đế để nhận được lòng nhân ái và ân phúc hầu giúp chúng ta lúc cần. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Vậy, ta hãy vững lòng đến gần ngai Thượng Đế để nhận lãnh tình thương và ân phúc giúp ta khi cần thiết. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Vậy ta hãy dạn dĩ tiến lại gần ngai ân sủng, hòng được đáp cứu đúng thời. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • ἐκκλινάτω ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν.
  Phải lánh điều dữ, làm điều lành, Tìm sự hòa bình mà đuổi theo, (I Phierơ 3:11)
 • πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν·
  Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. (I Phierơ 4:8)
 • πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν,
  lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. (I Phierơ 5:16)

Danh ngôn liên quan[sửa]

 • There is little debate that Christian suffering holds a place of prominence in the episle of 1 Peter. - Travis B. Williams, Persecution in 1 Peter: Differentiating and Contextualizing Early Christian Suffering, 2009, tr. 3
  Có tranh luận nhỏ rằng Cơ Đốc nhân chịu khổ giữ một vị trí nổi bật trong thư I Phierơ.
 • Although Peter is one of pillar Apostles in the early church, unlike the letters of Paul, his epistle 1 Peter has been neglected by modern scholars. - Jongyoon Moon, Mark as Contributive Amanuensis of 1 Peter?, 2001, tr. 11
  Dù Phierơ là một trong những sứ đồ trụ cột trong hội thánh đầu tiên, nhưng không giống như thư tín Phaolô, thư I Phierơ lại bị các học giả hiện đại bỏ rơi.
 • Finally, it contains some very useful perspectives on the Christian life-style, and in an age in which how to live Christianity is not as self-evident as it was previously it would be most unwise to overlook this teaching. - Peter H. Davids, The First Epistle of Peter, 1990, tr. 3
  Cuối cùng, thư chứa đựng một số quan điểm rất hữu ích về lối sống Cơ Đốc, nhất là trong thời đại này khi mà lối sống này không hiển như trước đây thì bỏ qua lời dạy đó sẽ là vô cùng thiếu khôn ngoan.
 • Hope in the midst of persecution is clearly and repeatedly developed as that which unites the readers both with the apostle and with Jesus himself. - Jennifer Strawbridge, The First Letter of Peter: A Global Commentary, 2020, tr. 11
  Hy vọng giữa cơn bách hại được lan ra rõ ràng và liên tục như là sự kết nối độc giả với vị sứ đồ tác giả và với chính Chúa Giêsu.
 • This excellent Epistle (full of Evangelical doctrine and Apostolical authority) is a brief, and yet very clear summary both of the consolations and instructions needful for the encouragement and direction of a Christian in his journey to heaven, elevating his thoughts and desires to that happiness, and strengthening him against all opposition in the way, both that of corruption within, and temptations and afflictions from without. - Robert Leighton, A Practical Commentary Upon the First Epistle of St. Peter, Vol.1, 1849, tr. 2
  Thư tín tuyệt vời này (tràn đầy giáo lý Tin Lành và thẩm quyền sứ đồ) là bản tóm lược nhưng rất rõ ràng cả về sự yên ủi lẫn hướng dẫn cần thiết để khích lệ và dẫn dắt Cơ Đốc nhân trên hành trình về thiên đàng, nâng cao tư tưởng và khát khao đạt đến niềm hạnh phúc ấy, và giúp người ấy mạnh mẽ trước trước những đối nghịch trên linh trình, cả sai lạc bên trong cũng như cám dỗ và đau khổ bên ngoài.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia