Bước tới nội dung

Thư thứ nhất của Giăng

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy (I Giăng 3:24)

Thư thứ nhất của Giăng (tiếng Hy Lạp cổ: Ιωαννου Α΄) hay gọi đơn giản I Giăng là thư tín tổng quát thứ tư trong Tân Ước cũng như là thư đầu tiên do sứ đồ Giăng viết. Có thể thư được viết tại Êphêsô. Tác giả khuyên Cơ Đốc nhân nhận ra các giáo sư thật thông qua đạo đức, rao giảng và tình yêu thương.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.
  Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. (I Giăng 1:9)
 • μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ·
  Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. (I Giăng 2:15)
 • πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.
  Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. (I Giăng 3:6)
 • ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ.
  Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. (I Giăng 4:9)
  • Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Tình yêu của Ðức Chúa Trời đã được bày tỏ cho chúng ta qua điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ Con ấy được sống. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống. (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Thượng Đế đã tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta như sau: Ngài sai Con Một của Ngài đến thế gian để chúng ta được sống nhờ Con ấy. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Thượng Đế biểu lộ tình yêu khi sai Con Ngài xuống trần chịu chết để đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Nơi điều này, mà lòng mến của Thiên Chúa đã hiện tỏ nơi chúng ta: là Thiên Chúa đã sai Con một của Người đến trong thế gian, ngõ hầu ta được sống nhờ Ngài. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει.
  Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. (I Giăng 5:12)

Danh ngôn liên quan[sửa]

 • John's invitation is a call to walk in love. - John Ortberg, Kevin & Sherry Harney, 1 John: Love Each Other, 2009, tr. 12
  Lời mời của Giăng là sự kêu gọi hãy bước đi trong tình yêu thương.
 • It may appear difficult to read 1 John, even through modern eyes far removed from the conflict, as a tract centred on love and peace. - Christopher Armitage, Atonement and Ethics in 1 John: A Peacemaking Hermeneutic, 2021, tr. viii
  I Giăng có vẻ khó đọc, ngay cả với đôi mắt hiện đại đã xa rời xung đột, như một tập sách tập trung vào tình yêu thương và sự bình an.
 • No other book of the New Testament speaks of the believer's confidence or assurance of salvation as frequently and explicitly as the first letter of John, for the predominant theme of the entire letter is Christian certainty. - Christopher David Bass, That You May Know, 2008, tr. 1
  Không có sách nào khác trong Tân Ước nói về lòng tin quyết hoặc bảo đảm về sự cứu rỗi của tín hữu thường xuyên và rõ ràng như I Giăng vì chủ đề chính của toàn bộ bức thư là sự chắc chắn cho Cơ Đốc nhân.
 • Most likely it orginally served as a sermon in the author's church, and it then circulated to other outlying churches in the area. - Karen H. Jobes, 1, 2, and 3 John, 2014, tr. 37
  Rất có thể ban đầu văn bản là bài giảng trong hội thánh của tác giả, rồi lan truyền tới các hội thánh khác trong khu vực.
 • Imagine 1 John as an instructional outline, helping struggling churches and their pastors make headway among those who are eager to dilute the gospel. - Gary M. Burge, Gene L. Green, The New Testament in Antiquity, 2nd Edition: A Survey of the New Testament within Its Cultural Contexts, 2020, tr. 535
  Hãy tưởng tượng I Giăng như một dàn bài hướng dẫn, giúp đỡ các hội thánh đang gặp khó khăn và mục sư ở đó đương đầu với những người đang định pha loãng phúc âm.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]