Phúc âm Mác

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. (Mác 1:9)

Phúc Âm Mác (tiếng Hy Lạp: τὸ κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον) được viết khoảng những năm 70. Đây là sách Phúc Âm thứ nhì trong toàn bộ Tân Ước, nhưng đa số học giả đều coi là sách sớm nhất được quy điển và được các sách Phúc Âm đồng quan khác trích dẫn lại. Sách tập chú vào tuần thánh cuối đời Chúa Giêsu tại Jerusalem. Theo truyền thống và các tác gia hội thánh sơ khai, trước giả là Giăng Mác, người đồng hành với Phaolô.

Nguyên tác sách viết bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

(Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.)

 • καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
  Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành. (Mác 1:15)
 • καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλὸν σοί ἐστι κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,
  Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. (Mác 9:43)
 • καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
  Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. (Mác 10:45)
  - Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 RVV11)
  - Vì ngay cả Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  - Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. (Bản Dịch Mới -NVB)
  - Việc các con cần tìm hơn cả là Nước Trời và ý muốn Thượng Đế. Rồi tất cả những nhu cầu ấy sẽ đương nhiên được ban cho các con. (Bản Phổ Thông -BPT)
  - Cũng như Con Người đến không phải để được người khác phục vụ mình, mà để phục vụ người khác và hi sinh mạng sống mình để cứu vớt nhiều người. (Bản Diễn Ý -BDY)
  - Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  - Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή.
  Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mác 12:30)
 • ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
  Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. (Mác 16:16)

Danh ngôn liên quan[sửa]

Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. (Mác 4:3)
 • The more substantive and lasting debate among scholars were related to Mark's use of the three most prominent christological titles in his narrative about Jesus: Messiah, Son of God, and Son of Man. - Daniel J. Harrington, What are They Saying about Mark?, 2004, tr. 5
  Các học giả vẫn tranh luận độc lập và kéo dài liên quan đến 3 danh hiệu nổi bật của Chúa Giêsu trong sách Mác: Đấng Mê-si-a, Con Đức Chúa Trời và Con Người.
 • Mark is not interested in identifying Jesus for the sake of producing the right answer; he is concerned with much, much more than getting his doctrines correct. - Joel B. Green, The Way of the Cross: Following Jesus in the Gospel of Mark, 2009, tr. 19
  Mác không hứng thú với việc xác định Chúa Giêsu để đưa ra câu chính xác mà quan tâm đến việc giáo lý mình đưa ra phải đúng đắn.
 • Mark's project is there for both proleptic and synecdochial: he always presumes, though he does not narrate in full, the entirely of a salvation-historical narrative that extends from one end of historical time to other, and his purpose is to tell a story that anticipates and concordantly connects with episodes subsequent to his 16 chapters. - Cameron Evan Ferguson, New Perspective on the Use of Paul in the Gospel of Mark, 2021.
  Tác phẩm của Mác dùng cả cho tiên đoán lẫn hoán dụ: ông luôn tự tin dù không tường thuật đầy đủ, toàn bộ câu chuyện lịch sử cứu rỗi kéo dài từ thời này đến thời kia, và mục đích là kể lại câu chuyện có sự đoán trước và kết nối với các phần tiếp theo trong cả 16 phân đoạn ấy.
 • The Gospel of Mark reflects Christian tradition at an early stage of development and does not present us with anything approaching a systematic theology. - W. R. Telford, The Theology of the Gospel of Mark, 1999, tr. 4
  Phúc âm Mác phản ánh truyền thống Cơ Đốc giáo trong giai đoạn phát triển ban đầu chứ không vẽ ra bất cứ điều gì về thần học hệ thống cả.
 • Mark records this tradition in order to call men to faith. - William L. Lane, The Gospel of Mark, 1974, tr. 2
  Mác chép lại truyền thống này để kêu gọi mọi người đến với đức tin.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: