Phúc âm Giăng

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35)

Phúc âm Giăng (tiếng Hy Lạp: τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον) là sách theo truyền thống do sứ đồ Giăng viết ra khoảng những năm 70, cho đến năm 110 thì định hình như bản ngày nay, ngoài ra ông còn viết Sách Khải Huyền. Đây là sách Phúc Âm thứ tư trong toàn bộ Tân Ước, chép lại các công việc của Chúa Giêsu, tuyên bố rằng có sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa với Ngôi Lời Logos và Chúa Giêsu nhập thể thành Ngôi Lời và Con Đức Chúa Trời.

Nguyên tác sách viết bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

(Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 trừ khi có ghi chú khác.)

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. (Giăng 5:8)
 • ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
  Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, (Giăng 1:12)
 • οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
  Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)
  - Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  - Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. (Bản Dịch Mới -NVB)
  - Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. (Bản Phổ Thông -BPT)
  - Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. (Bản Diễn Ý -BDY)
  - Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế (đó), đến đỗi đã thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  - Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
  các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. (Giăng 8:342)
 • ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
  Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. (Giăng 13:34)
 • λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.
  Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. (Giăng 14:6)

Danh ngôn liên quan[sửa]

Bêđa dịch Phúc âm Giăng trên giường lúc cuối đời.

Tiếng Anh[sửa]

 • John's Jesus uses ordinary words in a manner charged with different layers of meaning, which his listeners usually misunderstand. Water is not jusst water, nor is bread only bread. - Scott M. Lewis, The Gospel According to John and the Johannine Letters, 2005, tr. 5
  Chúa Giêsu của Giăng dùng những từ thông thường mang nhiều lớp nghĩa khác nhau, khiến người nghe thường hiểu sai. Nước không chỉ là nước, bánh mì không chỉ là bánh mì.
 • The Gospel of John unceasingly inspires and fascinates students and scholars. - Gary M. Burge, Interpreting the Gospel of John, 1992, tr. 9
  Phúc Âm Giăng không ngừng khích lệ và mê hoặc sinh viên và học giả.
 • The Gospel of John is one of the most loved books in the Bible and it contains some of the best known verses in Scripture. - R. Jackson Painter, The Gospel of John: A Thematic Approach, 2010, tr. ix
  Phúc âm Giăng là một trong những sách được yêu thích nhất trong Kinh Thánh, chứa đựng một số câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất.

Tiếng Ý[sửa]

 • Si deve ammettere la precedenza non solo logica ma anche temporale del Vangelo rispetto al corpus epistolare. - Rinaldo Fabris
  Chúng ta không chỉ phải thừa nhận tính logic mà cả thẩm quyền của Phúc Âm [Giăng] trên các văn bản khác.
 • Si può dire che ciascun episodio del quarto vangelo è costruito su di uno schema semplice e costante: rivelazione di Gesù e accettazione o rifiuto da parte degli ascoltatori. Bruno Maggioni
  Có thể nói rằng mỗi phân đoạn của Phúc Âm thứ tư này được xây dựng trên một khuôn mẫu đơn giản và liên tục: bày tỏ về Chúa Giêsu và sự chấp nhận hay khước từ của người nghe.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: