Bước tới nội dung

Phúc âm Mathiơ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. (Ma-thi-ơ 6:7)

Phúc Âm Ma-thi-ơ (tiếng Hy Lạp: τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον) được viết khoảng năm 70-100, trước giả theo truyền thống là sứ đồ Ma-thi-ơ. Đây là sách Phúc Âm đầu tiên cũng như đầu tiên trong toàn bộ Tân Ước, kể về sự giáng sinh, cuộc đời, khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Giêsu mang đến tin tốt lành (phúc âm) là sự cứu rỗi cho nhân loại.

Nguyên tác sách viết bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh

[sửa]
Ngài biến hóa trước mặt các người ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. (Ma-thi-ơ 17:2)

(Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.)

 • ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
  Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)
  -Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 RVV11)
  -Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  -Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa. (Bản Dịch Mới -NVB)
  -Việc các con cần tìm hơn cả là Nước Trời và ý muốn Thượng Đế. Rồi tất cả những nhu cầu ấy sẽ đương nhiên được ban cho các con. (Bản Phổ Thông -BPT)
  -Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con. (Bản Diễn Ý -BDY)
  -Hãy tìm kiếm Nước trước đã, và sự công chính của Người, và các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  -Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.
  Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28)
 • ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.
  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. (Ma-thi-ơ 22:37)
 • Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
  Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. (Ma-thi-ơ 25:31)
 • καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
  Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. (Ma-thi-ơ 28:18)

Danh ngôn liên quan

[sửa]
Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. (Ma-thi-ơ 10:16)
 • More than any other Gospel, the Gospel of Matthew quotes the Old Testament to show how Jesus fulfilled the words of the Jewish prophets.[1]
  Hơn bất cứ Phúc Âm nào khác, sách Mathiơ trích dẫn Cựu Ước để cho thấy Chúa Giêsu ứng nghiệm hoàn toàn lời các tiên tri Do Thái.
 • Matthew's extraordinary portrayal depicts Jesus with numinous divine qualities. - Donald Senior, What are They Saying about Matthew?, 1996, tr. 86
  Bức tranh chân dung phi thường của Mathiơ khắc họa Chúa Giêsu với bao nhiêu phẩm chất thiên thượng.
 • The most important Christological title for Matthew was Son of God. - Daniel J. Harrington, The Gospel of Matthew, 1991, tr. 18
  Danh hiệu quan trọng nhất về Đấng Christ trong Mathiơ là Con Đức Chúa Trời.
 • As the first Gospel in the cannon, Matthew has received a great deal of attention through the centuries. Matthew is the NT book that influenced the early most, leading to a rich reservoir of patristic commentary. - David L. Turner, Matthew, 2008, tr. 2
  Là sách Phúc Âm kinh điển đầu tiên, Mathiơ được chú ý qua nhiều thế kỷ. Mathiơ là sách Tân Ước ảnh hưởng nhiều nhất đến hội thánh sơ khai, kéo theo cả kho bình luận phong phú thời các giáo phụ.
 • For the serous reader, however, Matthew's gospel is rewarding, even if it is also demanding and often puzzling. - Graham Stanton, A Gospel for a New People: Studies in Matthew, 1993, tr. xi
  Nhưng với độc giả nghiêm túc, Phúc âm Mathiơ thực sự bổ ích, ngay cả khi sách cũng thúc ép và thường gây khó hiểu.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. ^ “Summary of the Gospel of Matthew”. Got Questions. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2023.

Liên kết ngoài

[sửa]
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: